Утвърдени са годишните разчети на сметката за средства от ЕС на Националния фонд за 2023 г.

Министерският съвет утвърди годишните разчети на сметката за средства от Европейския съюз на
Националния фонд към министъра на финансите за 2023 г.
С приетото решение се осигурява финансов ресурс за ефективно и ефикасно изпълнение на
програмите, съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския социален фонд+, Европейския
фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица, REACT-EU, Инструмента SAFE, Механизма за възстановяване и устойчивост, двустранните програми за
трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз и програмите, съфинансирани от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и
Швейцарско-българската програма за сътрудничество и други инструменти за финансова помощ.
Решението е прието в изпълнение на чл. 80, ал. 1, т.1 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2023 г. и с него се гарантира прозрачността при разходването на публични средства по
програмите и механизмите, съфинансирани от ЕС.

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории