Проекти за 3 млн. лв. по „Добро управление“

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ предоставя 2 983 866 лв. за финансиране на 19 нови проектни предложения на централни администрации. Приключи работата на оценителните комисии по процедура по приоритетна ос І „Добро управление“, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация“, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08, за оптимизиране на структурата на звената на централната администрации и избягване на дублиращи се функции.

В срок до 15 работни дни от издаване на решенията УО на ОПАК ще уведоми писмено одобрените кандидати, като посочи какви документи и в какъв срок са длъжни да представят във връзка с подписването на договор. Шест от подадените общо 25 проектни предложения са в списъка с резервни проекти, които успешно са преминали оценката на качество, но на този етап не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на средствата по процедурата. УО на ОПАК ще предложи на Комитета за наблюдение увеличение на бюджета по процедурата, за да могат да бъдат финансирани всички качествени проекти.

 

Вижте: Списък с одобрените проекти по процедура 1.1-08.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории