Сливен търси 39 служители за социални услуги

Във връзка с реализиране на Проект № BG051РО001-5.2.1-0062-С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG51PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” община Сливен обявява позиции за сформиране на персонал в три центъра. Два от трите центръра са за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, а един е център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Общата численост на персонала за трите центъра е 39 работни места. По 3 три работни позиции са обявени за директор, социален работник, медицинска сестра и работник подръжка/огняр, а за позицията детегледач са обявени – 27 работни места.

Персоналът на всеки „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” или „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” ще се състои от 13 служителя – по един директор, социален работник, медицинска сестра, работник подръжка/огняр и по девет детегледачи.

Подборът на персонала цели разкриване на нови социални услуги на територията на община Сливен- „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания”- 1 (един) брой и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”- 2 (два) броя. Персоналът се подбира на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности и се назначава на трудови договори.

За всички позиции начина за извършване на подбор е чрез провеждане на три етапа: -Подбор по документи; Провеждане на интервю и провеждане на допълнителна среща с кандидат при необходимост /етапа не е задължителен/. Всеки от етапите е с елиминиращ характер, като след провеждането му публично се обявявят резултатите с допуснатите и недопуснати до следващ етап кандидати. За всички позиции необходимите документи за кандидатстване са: Молба в свободен текст с посочена позиция, за която се кандидатства до Кмета на община Сливен; CV на кандидата /европейски формат/; Мотивационно писмо; Копие на диплома/и за завършена степен на образование и копие на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата, за която кандидатства.

Документи за участие в подбора се подават в деловодството на Общинска администрация – Сливен, бул. “Цар Освободител” № 1, в срок до 19.09.2014 г. /включително/, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа.

При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи.

При подаване на документи се посочва телефон за контакти и обратна връзка.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории