Държавна агенция „Електронно управление“ предоставя достъп до нова електронна услуга: 421 „Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане“, чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – ТУК.

Еднократните помощи се отпускат за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни нужди.

За да бъде заявена услугата е необходим профил в Системата за сигурно електронно връчване. За удостоверяване самоличността при регистрация в Системата е необходим Квалифициран електронен подпис или 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ). Попълнената и съхранена форма, както и необходимите придружаващи документи могат да се изпращат чрез Системата за сигурно електронно връчване към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Повече информация ще намерите ТУК.