464 продължително безработни лица участваха в 25 срещи, организирани от бюрата по труда в страната през ноември. Срещите се проведоха в Павликени, Брезник, Дулово, Тетевен, Ветово, Омуртаг, Своге, Исперих, Трън, Видин, Луковит, Троян, Асеновград, както и в селата Палатик (Белица), Щръклево, Голямо Враново, Малко Враново, Кошарна, Стамболово (Русе), Дряновец (Бяла), Обретеник (Борово), Злокучене (Септември), Певците (Карлово), Горица, Берковски и Ковачевец (Попово).

Груповите мероприятия за мотивирането на продължително безработните лица преминаха под различни теми – „Заетост на продължително безработни лица – възможности за устройване на работни места от реален сектор”,  „Как да бъдем по-активни в търсенето на работа”, „Професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда”, „Със знание и интерес по пътя към желаното работно място”, „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда”, „Какво можем да направим, за да оставаме постоянно мотивирани”, „Какво ни дава работата и кой е отговорен за нашето кариерно развитие”, „Активиране към заетост на продължително безработни лица”, „Мотивирани за нови предизвикателства на пазара на труда”, „Източници на информация за свободни работни места”.

Участниците в срещите бяха запознати с предлаганите услуги от бюрото по труда, възможностите за придобиване и повишаване на квалификацията, включване в курсове по ограмотяване, актуалните към момента проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, услугата „Ателие за търсене на работа”, информация за Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Представен бе официалният сайт на Агенцията по заетостта и бяха разяснени възможностите за своевременно информиране, за новини от АЗ, търсене на свободни работни места, както и EURES портала за търсене на работа в чужбина.

Дискутираха се проблемите с безработицата при лицата с ниско образование и без квалификация и се представиха добри практики, водещи до активиране и устройване на работа. Представени бяха свободните към момента работни места на първичния пазар на труда и бяха обсъдени възможностите за започване на работа на всеки един от присъстващите. На лицата бяха разяснени всички етапи по процеса на търсене на работа и бяха обсъдени пречките, които затрудняват тяхната реализация. Беше акцентирано върху техните положителни качества за повишаване на увереността им в собствените възможности, бяха им предложени различни техники, чрез които да придобият и доразвият необходимите качества за успешна реализация.

Специално внимание бе обърнато върху личната отговорност на присъстващите и необходимостта от насочване на вниманието и усилията за постигане на активност и включване в конкретни услуги. От своя страна безработните лица споделиха в проведените дискусии трудностите и проблемите, които срещат в контакти с работодатели, както и най-честите пречки при самостоятелното ползване на информационни канали за търсене на работа. Обсъдена бе нуждата от квалификация и преквалификация и повишаване на образованието за по-младите сред търсещите работа лица.

Акцент бе поставен на изграждането на мотивация за достигане до успешна реализация и изграждане на умения за ефективно търсене на работа. На присъстващите бе дадена възможност за представяне на собствената нагласа съобразно личните им ресурси, способности, знания, умения, професионален и жизнен опит, желания. Съвместно бяха обсъдени конкретни проблемни ситуации –  видовете стратегии за търсене на работа, насочени към необходимостта от преоткриване на потребностите, поставяне на изпълними и реалистични цели от продължително безработните лица. В хода на срещата бяха изведени основните причини за ниската мотивация за търсене на работа – липсата на образование и квалификационни умения, лошо организиран междуселищен транспорт, загуба на трудови навици и социални контакти, затруднената самооценка на възможностите за реализация.

източник: Агенция по заетостта/ 30.11.2017 г.