5-процентов ръст на общите държавни приходи за 2013 г.

Общите държавни приходи и помощи за миналата 2013 г. се равняват на 28 977 млн. лв. Те отчитат ръст в рамките на 5,5% за разлика от предходната 2012 г. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за държавното обществено осигуряване през изминалата година.

Данните показват, че основен принос за това увеличение имат данъчните постъпления в държавната хазна. Значително нарастване са регистрирали постъпленията от социални и здравни осигуровки.

Постъпленията от преки данъци за изминалата 2013 г. са нараснали с 3,3%. За разлика от тях приносът на косвените данъци е значително по-нисък. При тях годишният темп на растеж е паднал от 6,8% през 2012 г. на 2,2% през 2013 г.

Неданъчните приходи за 2013 г. са отбелязали увеличение. Към тях се включват предимно финансиранията от Структурните фондове на Европейския съюз (ЕС) и Кохезионния фонд. Нарастването в двете направления е съответно с 10,6 на сто и с 12,2 на сто.

Дефицитът по консолидираната фискална програма е в рамките на 1, 450 млрд. лв, което представлява 1,9 на сто от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Този показател отчита увеличение с общо 1,091 млрд. лв. спрямо 2012 г.

Данъчни разходи

От своя страна данъчните разходи, към които се включва и вноската на България в бюджета на ЕС, са нараснали през 2013 г. Те отчитат ръст в рамките на 9,3%, като в парично измерение достигат 30 426 млн. лв. Едно от най-големите пера, включени в разходите, са тези за социално и здравно осигуряване. Те са се увеличили с 3,2 процентни пункта. Заедно с това голям дял, равняващ се на 2,2 процентни пункта, имат и разходите, отделени за компенсация на наетите в публичния сектор.

Капиталовите разходи бележат ръст от 11,6 на сто. Основна причина за тяхното увеличение е ускореното усвояване на средствата по европейските програми.

През миналата година бюджетния дефицит и падежите на държавния дълг са били финансирани основно от брутна емисия на държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар. Тя е била в размер на 2, 323 млрд. лв. Останалата част от финансирането е дошло от фискалния разерв (1,400 млрд. лв), както и от нови външни заеми (1,119 млрд. лв.). В края на годината фискалният резерв е достигнал 4,680 млрд. лв.

Платежен баланс

Данните на НОИ отчитат излишъкът при общото салдо по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс, равняващ се на 1,217 млрд. евро, което представлява 3,0% от БВП. За сравнение 2012 г. той е бил в размер на 207,1 млн. Евро.

Най-голям излишък е бил отчетен по текущата сметка. Влизащия в нея търговски дефицит е намалял значително през разглеждания период. Неговият размер е достигнал на 2, 353 млрд. евро, докато през предходната 2012 г. размерът му се е равнявал на 3,460 млрд. евро.

Изчисленията на НОИ показват номинален темп на растеж на износа в рамките на 7 на сто за разлика от 2012 г., когато той е бил в размер на 2,5 на сто. От своя страна темпът на растеж на номиналния внос е бил 1,5% през 2013 г.

Към края на 2013 г. финансовата сметка на платежния баланс е отчела дефицит в размер на 1,465 млрд. евро, докато през 2012 г. тя е имала излишък от 1,466 млрд. евро.

Потоците по финансовата сметка през периода бяха повлияни главно от финансовите трансакции на банките, преките чуждестранни инвестиции в страната и емисиите през ноември на корпоративни облигационни заеми.

Финансов сектор

През 2013 г. темпът на растеж на вземанията от неправителственият сектор е бил в рамките на 0,3%, докато през предходната 2012 г. той се е равнявал на 2,8%. От друга страна вземанията на банките са забавили своя темп на расте, като прирастът им на годишна база е в рамките на 0,3 на сто.

Намаление през 2013 г. се отчели и вземанията на банките от домакинствата. За разглеждания период те са техният темп на растеж е отчел сериозен спад, равняващ се на минус 0,2%.

През 2013 г. тези депозитите са нараснали. Тези на домакинствата са се увеличили с 3,2 млрд. лв. , а тези на нефинансовите предприятия – с 1,2 млрд. лв. Общо увеличението на депозитите за 2013 г. е 4,7 млрд. лв.

Фондове за допълнително пенсионно осигуряване

За миналата 2013 г. по изчисления на Комисията по финансов надзор общо 4 188 165 души са осигурените лица в четирите различни вида пенсионни фондове. Към тези пенсионни фондове влизат универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми. Това отчита нарастване в рамките на 2,3% спрямо 2012 г.

Общо нетните активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване за миналата година са 6, 809 млн. лв., което отчита ръст от 19,8 на сто в сравнение с 2012 г.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории