Регистрираната безработица в страната през месец юни продължава значително да намалява в резултат на сезонната заетост и големия брой безработни, включени в субсидирана заетост.

Равнището на безработицата през юни 2015 г. намалява спрямо май с 0.5 процентни пункта до 9.6%. В сравнение с юни 2014 г. то е значително по-ниско – с 1.1 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 315 701 безработни лица. Спрямо май те намаляват с 16 145 лица. На годишна база, в сравнение с юни 2014 г., безработните са значително по-малко – с 35 551 лица, което е най-голямото намаление за месеца от 2008 г. насам.

Безработните младежи до 29 г. също продължават да намаляват. През юни броят им пада под 50 хиляди (47 781 лица), което се наблюдава за пръв път от юни 2009 г. насам.

На работа през юни 2015 г. са постъпили общо 29 807 безработни,които са с 1 544 лица повече спрямо предходния месец. Спрямо същия месец на 2014 г. постъпилите на работа също нарастват и то значително – с 4 767 лица.

Започналите работа на първичния пазар на труда безработни лица през юни са 19 755.

Чрез субсидирана заетост през месеца са постъпили на работа 10 052 лица. Те се увеличават с 4 186 лица (1.7 пъти) спрямо май, а в сравнение с юни 2014 г. са с 3 950 лица (с 64.7%) повече.

По програми за заетост са започнали работа 1 519 лица, само с 18 лица по-малко от предходния месец и с 4 010 лица (3.6 пъти) по-малко от същия месец на 2014 г.

По схеми на ОП „РЧР” са постъпили на работа 8 144 безработни, с 4 034 лица (2 пъти) повече от предходния месец и със 7 687 лица (17.8 пъти) повече от юни 2014 г.

По насърчителни мерки от ЗНЗ са започнали работа 389 лица, които нарастват със 170 спрямо май, а в сравнение с юни 2014 г. започналите работа са с 273 лица повече.

През юни 2015 г. в бюрата по труда са заявени 16 093 работни места в реалната икономика.

Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (4 958 места), от търговията (2 640 места), от хотелиерството и ресторантьорството (1 814 места). Следват заявените места от строителството (961 места), от селското, горското и рибното стопанство (869 места), от държавното управление (771), от административните и спомагателни дейности и от операциите с недвижими имоти (по 669 места), от транспорта, складирането и пощите (656 лица) и др.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории