През 2015 г. мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 63 г. и 8 м. и 38 г. осигурителен стаж. Тези, на които не достига осигурителният стаж, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 г. и 8 м. и не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж. През 2016 г. право на пенсия от мъжете се придобива при навършване на възраст 63 г. и 10 м. и осигурителен стаж 38 г. и 2 м. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 2 месеца до 31 декември 2017 г., а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 40 г. за мъжете.
Това обясни вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в отговор на читател на „24 часа“. Калфин посочи още, че през 2016 г. условията за пенсиониране при недостигащ осигурителен стаж за мъжете и жените са навършена възраст 65 г. и 10 м. и наличие на най-малко 15 г. действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67 г. Предвидена е възможност да закупите времето на обучение във висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност, и времето на докторантурата, определено в нормативен акт. Размерът на осигурителните вноски е 74,76 лв. за всеки месец закупен осигурителен стаж. Дългосрочното командироване се зачита за осигурителен стаж, ако за този период сте били осигуряван и са внесени осигурителни вноски.
Следва да имате предвид, че към настоящия момент няма сключен договор между Република България и САЩ в областта на социалната сигурност, поради което не съществува възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, придобити на територията на двете страни. Започването на преговори за сключване на договор в тази сфера е един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика през последните години, допълни социалният министър.
В случай че сте живели или работили и в други държави, съществува възможност да ви бъде зачетен осигурителният стаж в съответната държава, при условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност или международен договор, по който България е страна. Информация за координационните регламенти и договорите в областта на социалната сигурност може да намерите на сайта на Министерството на труда и социалната политика, рубриката „Политики“/ „Работа в чужбина“/“Социални права в ЕС“ и „Договори за социална сигурност“, каза още Калфин.
От 1 януари влиза в сила ранното пенсиониране, припомни вицепремиерът в отговор на въпрос на друг читател. От 1 януари 2016 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от жените се придобива при навършване на 60 г. и 10 м. и осигурителен стаж 35 г. и 2 м. От 31 декември 2016 г. възрастта за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до 31 декември 2029 г., а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца, до достигане на 65-годишна възраст, обясни той.
От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 м. до достигане на осигурителен стаж 37 г. за жените.
Правото на пенсия зависи и от категорията труд, при която сте работили. От данните в запитването предполагам, че сте работили при условията на трета категория труд. Предвид на това вие имате необходимия осигурителен стаж, но необходимата възраст за пенсиониране ще навършите през 2021 или 2022 г. в зависимост от рождената ви дата, допълни Калфин.
От 1 януари 2016 г. е предвидена възможност за лицата, които имат изискващия се осигурителен стаж, да могат да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Пенсията, която се отпуска при тези условия, е в намален размер с 0,4% за всеки недостигащ до възрастта за пенсиониране месец. Тя се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено, каза още той.
През 2015 г. жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 60 г. и 8 м. и осигурителен стаж 35 г. Тези, на които не достига осигурителният стаж, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 г. и 8 м. и не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж. Догодина условията за пенсиониране при недостигащ стаж за мъжете и жените са навършена възраст 65 г. и 10 мес. и наличие на най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.
Трите години отпреди 1997 г. не влизат в изчисленията от 2018 г.
Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода, върху който са внесени осигурителни вноски, за периода от три последователни години от последните 15 г. осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на човека и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му, обясни социалният министър.
Смятано от 1 януари 2016 г., за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на пенсиониращия се за осигурителния му стаж след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията.
Военнослужещите, служителите в МВР и другите специални ведомства, които имат необходимия осигурителен стаж за пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно уволнение или прекратяване на правоотношението. Няма пречка хората да получават едновременно заплатата и отпуснатата им пенсия. Служителите от тези ведомства, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта до 31 декември 2018 г.
Офицерите ще могат да продължат да носят униформата и да служат и след като се пенсионират, стана ясно още от разясненията на вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Източник: Агенция Кросс

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории