Над 80% подкрепа за принципите и ценностите на деинституционализацията на децата в РБългария, показва национално представително социологическо изследване на обществените и професионални нагласи към процеса на деинституционализация на грижата за деца, представено на 18 септември 2015 г. от социолога Живко Георгиев и председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Цикълът от количествени и качествени изследвания сред широката общественост, местните общности, семействата в риск и общността от професионалисти, непосредствено ангажирани с процеса на деинституционализация, е реализиран в периода юли – август 2015 г. от Джи Кънсалтинг по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето в рамките на изпълнявания от нея проект „Подкрепа“.

Деинституционализацията е една от най-безспорните като цел, философия и принципи реформи, които обществото ни е предприемало през годините на прехода, показват данните от изследването, според които расте разпознаваемостта и степента на информираност за новите алтернативни услуги в общността.84% от запознатите с новите услуги оценяват качеството на грижите за деца и младежи в риск, предоставяни от тях като по-високо от това, което са получавали от специализираните институции.

В процеса на деинституционализаця е възникнала общност от професионалисти, представители на НПО, администрация, местна власт, за които тя се е превърнала в кауза. В тази общност е натрупан капацитет и оптимизъм за бъдещето на деинституционализацията. Неправителствените организации, ангажирани с тази кауза формират един най – силно развитите сектори на гражданското общество.

Гаранция за необратимостта на процеса е активното включване на местната власт, както и нарасналият ѝ капацитет като доставчик на социални услуги с фокус върху децата и семействата в риск.

Изследването регистрира и предизвикателства пред процеса за достигане целите на Визията за деинституционализация.

Обществото ни все още продължава да бъде високо толерантно или във всеки случай ‘разбиращо’ по отношение изоставянето на деца. Това е и ще бъде бариера пред превенцията му. Все още е силна стигматизацията спрямо различните деца и младежи, особено тези с психични страдания, което поставя под въпрос усилията за тяхното социално включване, а е и посегателство върху правата им.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории