Правителството одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на Консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2015 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

По данни от месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет към края на месец юни 2015 г. се отчита излишък по КФП в размер на 890 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП). Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 439,9 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 450,2 млн. лева. За сравнение, към края на месец юни 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 996,4 млн. лв. (1,2% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,3 процентни пункта. Подобрението в бюджетната позиция се дължи на ръста при приходите по националния бюджет и ръста при помощите.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2015 г. са в размер на 16 303,1 млн. лв., или 53,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 2 132,4 млн. лв. (15%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 106,4 млн. лв. (9,9%), неданъчните приходи със 194,7 млн. лв. (10,7%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 831,2 млн. лв. (71,2%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 12 286,0 млн. лв., което представлява 51,2% от годишните разчети. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2 364,6 млн. лв., което е 53,8% от годишните разчети. Съпоставено с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 5,1%, за което допринасят основно постъпленията от корпоративните данъци, както и тези от данъка върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 040,1 млн. лв., което е 49,9% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 3 946,3 млн. лв. или 51% от планираните за годината и с 459,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2015 г. е в размер на 113,3 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 006,7 млн. лв. (48% от разчетените за годината), като спрямо юни 2014 г. нарастват с 9,4% или 171,9 млн. лева. Постъпленията от мита са 75,4 млн. лв. или 52,1% от разчета за годината и бележат ръст от 7,6% спрямо първото полугодие на 2014 г. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 529,6 млн. лв. или 61,1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 351,8 млн. лв., което представлява 50,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 10,4% (314,5 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 018,9 млн. лв., което представлява 60,4% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 998,2 млн. лв., което представлява 66,7% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на юни 2015 г. възлизат на 15 413,0 млн. лв., което е 46,9% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 246,0 млн. лв. (1,6%).

Нелихвените разходи са в размер на 14 598,1 млн. лв., което представлява 47,7% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2015 г. са в размер на 12 640,5 млн. лв. (50,1% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 957,7 млн. лв. (36,3% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 309,6 млн. лв. или 35,5% от планираните за 2015 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 505,3 млн. лв.

Размeрът на фискалния резерв към 30.06.2015 г. е 11 млрд. лв., в т. ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории