Приет е План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания

Правителството прие План за действие за периода 2014-2015 по Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания (2008-2015). Неговите основни цели са свързани с подобряване качеството на живот и социалното включване на тази категория български граждани.

В Плана са заложени дейности, които ще бъдат реализирани през тази и следващата година, както и отговорните за изпълнението им институции и ведомства.
Мерките, свързани с осигуряването на архитектурна достъпност до различни културни и спортни обекти, училища, детски градини и други обществени сгради ще се осъществяват от министерствата на младежта и спорта, на културата, на вътрешните работи, на образованието и науката, от Агенцията за хората с увреждания, кметове и неправителствени организации. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще реализира дейности за осигуряване на достъп до междуградския, железопътния, въздушния и морския транспорт. Усилията на Министерството на труда и социалната политика, кметове и НПО ще бъдат насочени към откриване на нови социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания, деинституционализация на специализираните институции, както и повишаване квалификацията на доставчиците на социални услуги. Активно участие в процеса по прилагане на политиката за включващо образование на децата със специални образователни потребности ще вземат Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, училища и ресурсни центрове.

Ще продължат действията на институциите, насочени към разширяване на възможностите за трудова заетост при хората с увреждания и включването им в различни програми за осигуряване на подходящи работни места, развитие и подпомагане на проекти за изкуство, култура и спорт на хора с увреждания и техни организации, насърчаване на спортните организации за предоставяне възможности за деца с увреждания за участие в спортна дейност, както и повишаване информираността на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания, промяна на обществените нагласи спрямо тях и популяризиране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Правителството прие днес и доклада за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в периода 2012-2013 г. В него са представени дейностите за осигуряване на достъпна архитектурна среда, деинституционализация, развитието на формите за предоставяне на социални услуги в общността като дневни центрове, центрове за настаняване от семеен тип, рехабилитационни центрове и др.

Продължава изпълнението на проекта „Детство за всички”, насочен към децата с увреждания над 3 г. от домовете за медикосоциални грижи за деца и за децата и младежите от домовете за деца с умствена изостаналост до окончателното им извеждане в семейна или близка до семейната среда. Извършена е оценка на нуждите на всяко от 1797-те деца в домовете.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории