Броят на безработните младежи намалява за девети пореден месец

Политиката за намаляване на младежката безработица е приоритетна за Министерството на труда и социалната политика. В тази връзка, от началото на 2014 г. се работи по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Мерките в него са разделени в две основни направления: (1) активиране на младите хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда и (2) интегриране на пазара на труда. Предприети са и конкретни стъпки за практическото изпълнение на Гаранцията за младежта. Във всяко бюро по труда е определен служител, специално ангажиран с дейностите за младежите. Вече са налице и първите резултати от фокусираната работа – общият брой на регистрираните безработни младежи до 29 г. към 28.02.2014 г. е 75 686, което е с 6 175 по-малко от регистрираните в края на месец февруари 2013г. С 1.9 процентни пункта намалява и относителният дял на безработните младежи, като в края на февруари 2014 г. той е 18.9%. Не на последно място, броят на безработните младежи намалява за девети пореден месец, т.е. от юни 2013 г.
Процесът по активирането на младежите вече е стартирал. На всеки регистриран младеж е изготвен индивидуален план за действие и профил още в деня на регистрацията му. В зависимост от профила им, на повече от 7 300 младежи са предоставени посреднически услуги.

Едновременно с процеса на активиране се работи и по посока реализация на младежите на пазара на труда. Използват се всички доказали своята ефективност инструменти – трудово посредничество, професионално ориентиране и мотивиране. В резултат, повече от 6 100 младежи са започнали работа на първичния пазар на труда. В допълнение, почти 1 300 младежи са включени в субсидирана заетост, включително чиракуване и стажуване. Повече от 2 200 младежи са включени в аварийни дейности, изпълнявани от общините по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Общо започналите работа младежи представляват 24% от всички започнали работа през първите два месеца на годината безработни лица, при условие, че младежите представляват по-малко от 19% от всички безработни.

От началото на годината повече от 1 500 младежи са участвали в Ателиета за търсене на работа, към бюрата по труда, където са усвоили знания и умения за кандидатстване за работа. Други 250 младежи са ползвали индивидуално консултиране, а 568 – групово психологическо подпомагане по реда на Националната програма „Активиране на неактивни лица”.

И през настоящата година продължава изпълнението на доказалите своята ефективност програми и мерки, насочени изключително към младежите. Едновременно с това, по всяка подходяща за младежите мярка и програма ще бъдат насочвани за включване на млади хора. Така например, по програма „Старт на кариерата” е предвидена нова заетост за 400 младежи, а заедно с преходните договори от 2013 г. общата заетост по програмата през 2014 г. е за 1 971 младежи. По мерките от Закона за насърчаване на заетостта, насочени към младите хора, през настоящата година ще бъдат включени 1 100 младежи, а с преходната заетост от миналата година общо ще работят повече от 3 200 младежи. И не на последно място, по схемите от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. ще бъде осигурена заетост на повече от 1 200 младежи.

В заключение искам да обърна внимание, че за изпълнение на мерки и програми за заетост и обучение на младежи през настоящата година от държавния бюджет са предвидени повече от 21 млн. лв. Предвидени са и средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в т.ч. и по реда на Инициативата за младежка заетост на Европейската комисия, които са в размер над 30 млн. лв. В момента се подготвят необходимите критерии за допустимост, така че да се създадат условия за бързо стартиране на схеми за младежка заетост в кратък срок след одобряване на новата Оперативната програма. Предвиденият финансов ресурс предполага продължаване на работата по активиране на младежите, както и подпомагане започването на работа или обучение.

 

Министър Хасан Адемов отговаря на въпрос на народния представител от ПП ГЕРБ Тотю Младенов относно предприетите мерки от правителството за намаляване на младежката безработица през първите три месеца на годината

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории