Законодателството в сферата на социалното подпомагане предполага прилагането на комплексен подход

Министър Хасан Адемов отговаря на въпрос на народния представител от КП „Коалиция за България“ Йорданка Йорданова относно промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

Благодаря за Вашия въпрос, защото той дава възможност да се изяснят някои основополагащи принципи на системата за социално подпомагане и така да се внесе по-голяма яснота за нейното функциониране, което често е обект на недоволство от страна на заинтересовани граждани. Трябва да изходим от нейната основна цел, която е законово регламентирана. А тя е – да се подпомогнат гражданите, които без помощта на другиго не биха могли да задоволяват своите основни жизнени потребности, което се основава на укрепването и развитието на обществената солидарност в трудни житейски ситуации. Социалните помощи се получават от хората, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за издръжка от задължените по закон лица. Всичко това налага и стриктна нормативна регламентация, която да гарантира както обективната преценка на всеки конкретен случай, в който държавата трябва да окаже подкрепа на лицата и семействата, така и отговорното отношение към българския данъкоплатец, чиито средства трябва целево и по най-добрия начин да бъдат разходвани в интерес на хората, изпаднали в затруднение.
Следва да се отбележи, че нормативно регламентираните ред и условия за отпускане на социални помощи както в Закона за социално подпомагане, така и в Правилника за неговото прилагане създават необходимите предпоставки за обективност, социална справедливост и финансова адекватност на системата спрямо финансовите възможности на държавата. Въведените условия и изисквания по отношение на доходното, имущественото и здравословното състояние, семейното положение, възрастта, учебната и трудовата заетост и др. не са самоцелни. Напротив, те са били обект на обществени обсъждания и са резултат на постигнат консенсус и със социалните партньори. В крайна сметка те са необходими, за да се насочат лимитираните бюджетни средства към действително най-нуждаещите се лица и семейства, които не биха могли да се справят сами, без помощта на държавата в трудна житейска ситуация.

Месечната помощ и целевата помощ за отопление се отпускат, ако хората не са прехвърляли срещу заплащане през последните 5 години недвижим имот и/или идеални части от него, като размерът не трябва да надхвърля 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период (който към настоящия момент е в размер на 3 900 лв.). Освен това такива помощи се отпускат, ако през последните 5 години не е налице и прехвърляне на собственост върху недвижим имот и/или идеални части от него чрез договор за дарение, който е безвъзмезден по своя характер. Оспорването на подобни ограничения като не съвсем справедливи поради непознаване, неспазване или заобикаляне на закона поставят въпроса за справедливостта и отговорността към всички онези лица и семейства, които са се съобразили със законовите разпоредби и са поели своята отговорност, вкл. и лишавайки се по този начин от подпомагане. Дарението е реализация на взето решение за доброволно, безвъзмездно разпореждане с определена група имуществени права от патримониума на собственика, затова не звучат убедително подобни доводи за отменяне на разпоредбата и е в изключителен обществен интерес запазването на тази разпоредба, тъй като очевидно в тези случаи не се касае за лица, които поради обективни и външни за тях причини се намират в затруднено положение. Още повече, че тук става дума и за отклонение от основния принцип на подпомагането. Освен това следва да се има предвид, че например за настоящия отоплителен сезон 2013/2014 година отказите за отпускане на целева помощ за отопление поради неизпълнение на това условие са едва около 3% от всички откази да се отпусне целева помощ за отопление.

Важно е да се отбележи, че законодателството в сферата на социалното подпомагане предполага прилагането на комплексен подход и оценката за ефекта от една или друга мярка или програма следва да се прави на тази основа. Налице е възможност за оказване на съответната социална подкрепа на хора, изпаднали в критична ситуация, вкл. и на тези, които са получили отказ за подпомагане. Затова всяко предложение за нормативна промяна следва много внимателно да се обсъжда и анализира, за да не се допусне нарушаване на баланса в системата.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории