МТСП ще продължи да търси допълнителни възможности за подкрепяща хората активна политика по заетостта

В края на месец декември 2013 г. Министерският съвет одобри Националния план за действие по заетостта за 2014г. и от самото начало на годината започна неговото изпълнение за ограничаване на безработицата. Активната политика на пазара на труда допринася за намаляване на безработицата чрез предоставяне на стимули за работодателите да създават работни места за безработни лица от най-уязвимите групи. За подобряване на съответствието между търсене и предлагане на работна сила се финансират обучения за повишаване на знанията и уменията на безработни и заети, насърчава се трудовата мобилност. Работи се и за укрепване на капацитета на институциите на пазара на труда с оглед разширяване на обхвата и повишаване качеството на предоставяните услуги по заетостта.
В условията на все още ограничено създаване на нови работни места от икономиката и особено в неактивния зимен период субсидираната заетост е основно средство за осигуряване на работа на безработните от неравнопоставените групи, за да могат те да заработят своите доходи.

При наблюдаваните високи нива на безработица и намаляващата заетост в страната в Министерство на труда и социалната политика непрекъснато се търсят възможности за допълнително финансиране на мерки и програми за заетост и обучение на безработни лица. Ограничените възможности на държавния бюджет през последните няколко години доведоха до свиване и на бюджета за активна политика на пазара на труда. Прегледа на данните за безработните лица по целеви групи, както и обхвата на активната политика в момента показват, че са необходими допълнителни средства за наемане на младежи до 29 годишна възраст, лица над 50 годишна възраст, продължително безработни лица, лица с увреждания и безработни лица на месечно соицално подпомагане. Затова експертите в министерството са подготвили подробни разчети за разпределяне на допълнителни средства за наемане на безработни лица от най – уязвимите групи по програми за заетост, както и по мерки насърчаващи работодателите да наемат безработни. Изготвени са и разчети за стартиране на нова национална програма за наемане на безработни лица в дейности по подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в малки населени места.

Водят се разговори с Министерство на финансите за осигуряване на допълнителни средства за финансиране на мерки и програми за заетост на безработни лица. При ограничените възможности на държавния бюджет е необходимо да се намери правилния баланс от увеличаването на средствата за една или друга политика изпълнявана от МТСП и постигнатите резултати за безработните лица. С осигуряването на допълнителни средства в бюджета за активна политика на министерството могат да се предложат повече възможности за безработните лица и да се предотврати риска от изпадане в бедност на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Същевременно е необходимо прилагането на интегриран подход между отделните политики – икономическа, социална и политика по заетостта за постигането на заложените цели в политиката по заетостта. Политиката, свързана със заетостта е хоризонтална политика и няма как да се справим единствено и само със средствата от бюджета на МТСП, колкото и да са те.

Усилията на Агенцията по заетостта са насочени и за бързото устройване на работа на безработните на работни места на първичния пазар на труда. Трудовите посредници провеждат активни действия и системни срещи с работодателите за разкриване на свободни работни места. През 2014 г. ще бъдат организирани и проведени 100 трудови борси, от които 20 специализирани за различните уязвими групи на пазара на труда. Поетапно ще започне и внедряване на ателиета за търсене на работа във всички бюра по труда в страната. Работодателите могат да подават заявки в бюрата по труда за свободни работни места по електронен път и да получават на електронен адрес информация за безработни, които са подходящи за обявените от тях работни места. Продължава и провеждането на трудови борси, на които безработните и работодателите да се срещат и договарят. През месеците януари и февруари 2014 г. на първичния пазар в бюрата по труда са обявени 23 428 работни места, което е с 3 614 повече спрямо същия период на 2013 г.

В заключение бих искал да подчертая, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да наблюдава и анализира процесите на пазара на труда в страната и ще търси допълнителни възможности за провеждане на адекватна и подкрепяща хората активна политика по заетостта.

 

Отговор на министър Хасан Адемов на въпрос на народния представител от ПП ГЕРБ Светлана Ангелова относно осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории