„Законът за социалните услуги получи много добра оценка както от страна на всички институции и неправителствените организации, така и от страна на протестиращите майки на деца с увреждания. Този закон се прие в пленарна зала от всички присъстващи народни представители от всички парламентарни групи, каза заместник-председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание Светлана Ангелова пред Дарик– Русе.

Това е дългоочакван законопроект и се очаква да бъде приет окончателно до края на февруари. Той е част от пакета закони, приети в края на 2018 година, включващ Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Понастоящем в работна група към Комисията по труда, сооциалната и демографска политика се разглеждат предложенията за допълнения между първо и второ четене. Неправителственият сектор активно участва в работната група, която близо една година работи по тези текстове на проектозакона. „Този закон решава два важни въпроса. Първият от тях е за достъпа до социалните услуги. Социалните услуги стават достъпни за всички лица, а не само за лицата в определен риск“, изтъкна депутатът. Облекчава се достъпът до социалните услуги и се премахва издаването на заповеди от страна на дирекция „Социално подпомагане“. За първи път се дава право на избор на лицата сами да избират доставчика на социална услуга. Ще има специализирани социални услуги за лица в риск. Само за деца в риск дирекция „Социално подпомагане“ ще издава специални заповеди, заяви Светлана Ангелова.

Другият важен въпрос, който решава Законът за социалните услуги, е за качественото предоставяне на социалната услуга. До края на годината ще се приеме Наредба за качеството на социалните услуги, в която ще се определят стандарти за качество и критерии за тяхното изпълнение. „Регламентира се възможността за контрол и мониторинг от страна на доставчиците на социални услуги и от общините. От 1 януари 2020 година ще работи новата Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. Тя ще извършва лицензиране на всички доставчици на социални услуги. Общините, доставчици на социални услуги, няма да подлежат на лицензиране. До края на 2020 година всеки един доставчик трябва да се лицензира в новата агенция, като лицензът ще е с валидност 5 години“, посочи депутатът. Досега физически и юридически лица, предоставящи социални услуги, бяха вписани в регистър на Агенцията за социално подпомагане. Единствено доставчиците на социални услуги за деца подлежаха на лицензионен режим от Държавната агенция за закрила на детето, припомни Ангелова.

През последните години във всяка българска община се разкриха доста нови социални услуги, но не всички от тях предоставят нужното качество на потребителите, от което имат нужда. Новата агенцията ще контролира спазването на закона и на стандартите за качество, ще проверява как общините и другите доставчици изразходват държавните средства. „Важен и необходим момент е създаването на национална карта на социалните услуги. От години неправителствените организации настояват за създаването на подобна карта, а сега това е нормативно уредено“, коментира още Светлана Ангелова. Разработването и ще стане на база нормативно определени критерии. Ще има наредба за планиране на социалните услуги, която ще бъде създадена до края на 2019 година. Тя ще бъде инструмент за дългосрочно планиране на социалните услуги на база анализ потребностите на лицата. Тази карта се предвижда да бъде създадена до края на 2020 година. В новия закон контролът и предоставянето на социалните услуги се дават и на самите общини. Те ще имат важна роля при планирането на социалниту услуги чрез участие в разработването на националната карта въз основа на техните анализи за потребностите. Облекчава се режимът за разкриване на социалните услуги, каза Светлана Ангелова. Досега първо трябваше да се потърси заповед от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. В бъдеще с директора ще се съгласува разкриването на дадена услуга в общината и след това съответният общински съвет ще гласува решението.

Важен момент е регламентирането на възможността за публично – частно партньорство. Въвежда се възможност общината да възложи на частен доставчик разкриването на услуга, която тя самата не може да създаде. Запазва се досегашният режим за възлагане на предоставяните от общините социални услуги. Тук се предвижда смесено финансиране от общинския бюджет и такова от физически или юридически лица. Тогава държавно финансиране няма да е допустимо. Отговорността за разкриването и предоставянето на услугата ще бъде споделена. Разрешава се сключването на споразумения между общини за предоставяне на социални услуги за лица от няколко общини или от цялата област, акцентира върху друга Ангелова. Капацитетът на служителите, предоставящи социални услуги, е изключително важен, открои в общия контекст на предизвикателствата по приложение на закона Светлана Ангелова. В заключение тя се спря на заплащането в тази област, което като цяло е много ниско и отблъсква голяма част от добре подготвените специалисти. Затова се предвижда приемането на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи социални услуги с финансиране от държавния бюджет.

„Аз смятам, че с въвеждането и ще се повиши заплащането на специалистите, което е много важно за тяхната мотивация и подобряване качеството на услугите“, заяви депутатът. Това е свързано с обучението на специалистите, които ще работят там. В закона се регламентира допълнителното повишаване на тяхната квалификация.

Източник: Дарик нюз, 28.01.2019 г.