Активиране на неактивното население на пазара на труда - водещ приоритет за МТСП

16.03.22 г.

Приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика е активирането на нанеактивното население на пазара на труда. В последните години са създадени мобилни бюра по труда – нова услуга,  насочена към безработни и икономически неактивни хора и работодатели от малки населени места, която увеличава възможностите за търсенето и предлагане на труд. Това коментира министърът на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков по време на  среща за представяне на финалния доклад по проект „Реформиране на съществуващите и разработване на нови мерки за активиране на неактивни лица и включването им на пазара на труда в България“, изпълняван в партньорство между Агенцията по заетостта, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейската комисия.

В доклада се посочва, че пазарът на труда в България е отбелязал значителен напредък през последното десетилетие. Въпреки пандемията от COVID-19, нивата на заетост са нараснали от близо 60% сред 15-64 годишните преди 10 години до 68,5% в края на 2021 г. Изследването идентифицира групите хора в трудоспособна възраст, които не работят, и съдържа препоръки за подобряване на ефективността на програмите мерките, насочени към включването им в работа или обучение.

В изказването си министър Георги Гьоков представи приоритетите в държавната политика за активиране на икономически неактивните граждани. Като ефективен инструмент в тази посока министърът посочи инициативите Дни на работодателя и трудовите борси, които бюрата по труда организират на местно ниво. „Около 30% от участниците в Дни на работодателя и 46% от участвалите в трудови борси през 2021 г. не са били регистрирани в бюро по труда. Това показва активиращата роля на двата инструмента, които традиционно се прилагат от Агенцията по заетостта“, добави министър Гьоков.

Източник: Министерство на труда и социалната политика