Процедура „Транснационални партньорства“ /до 15.05.2020 г./

Процедура „Социални п​редприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ /до 10.04.2020 г./

МИГ Хисаря „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ /до 24.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Ет. 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – Компонент 1“ /до 30.06.2021 г./

Процедура по ОП РЧР „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ /до 30.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР „Подкрепа за устойчив бизнес“ /до 30 септември 2020 г./