В тазгодишното издание на Националните годишни награди на НАСО Столична община беше удостоена с голямата награда за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България. През 2020 г. на територията на столицата успешно бяха ръководени социалните политики в интерес на гражданите. Разговаряме със заместник-кмета на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ г-жа Албена Атанасова за постигнатото до момента и бъдещите планове за развитието на София в посока социални услуги и подкрепа на хората от уязвими групи:

Г-жо Атанасова, какъв стимул дава на Вас и екипа Ви голямата награда на НАСО, с която бе удостоена Столична община за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги?

За поредна година Националният алианс за социална отговорност удостои Столична община с награда за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България. Разбира се, оказаната ни чест е не само повод за гордост, но е и стимул за Столичната община като най-големият доставчик на социални услуги и като иноватор в социалната сфера, да разширява все повече обхвата на партньорството с неправителствения сектор. По този начин ще се подобрят условията за развитие на местната политика не само в столицата, а и в останалите общини в страната, с оглед повишаване качеството на социалните услуги при спазване принципите на прозрачност и публичност.

Предизвикателство пред нас е постигането на най-добрите резултати за уязвимите групи чрез подобряване на диалога, договарянето и предоставянето на социални услуги с качество над минималните изисквания, заложени в национални стратегии и документи, обединение на позиции и ресурси за реализирането на трайна и високо ефективна социална политика за превенция и закрила на уязвимостта и социалната изолация.

Столичната община за пореден път доказа ефективността си по отношение на предоставянето на качествени социални услуги и интеграцията на хора с увреждания. В тази връзка, кои са бъдещите приоритети в работата по развитието на услугите и подкрепата за хора от уязвими групи в столицата?

Функциоиниращите на територията на Столична община 92 социални услуги – държавно делегирани дейности, са насочени в подкрепа на хората в неравностойно социално положение и предлагат различен вид специализирана помощ. Услугите, насочени към деца и пълнолетни лица с трайни увреждания, са с различен профил, в. т.ч. специализирани институции за пълнолетни лица, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища, центрове за социална рехабилитация и интеграция, дневни центрове и услуги за подкрепа в домашна среда.

Приоритет на Столична община е да продължи да разкрива интегрирани социални услуги, в които се предлага правна, социална, здравна и образователна подкрепа за децата и техните семейства, както и продължаване финансирането на Столичната програма „Социални иновации“, чрез която се финансират социални проекти, реализирани от граждански организации, предлагащи иновативни решения за подобряване качеството на живот и социалното включване на уязвимите групи.

Кризата в резултат на пандемията от коронавирус неизбежно насочи фокуса към политиките и работата с различни рискови групи. В т.ч. влизат децата, които отпадат от училище или нямат възможност да се включат ефективно в дистанционното образование, както и възрастните и хората с увреждания, които имат всекидневна нужда от подкрепа независимо от пандемията. Настоящата ситуация не само постави нови предизвикателства пред образованието и социалните дейности, но и освети механизмите, които работят и тези, които не са достатъчни или просто не съществуват Основно предизвикателство пред нас остава справяне с последиците, предизвиканаи от  COVID-19, като необходимостта от насочване на основна продоволствена и материална помощ към най-нуждаещите се, опасността от детска бедност, прилагане на мерките за подобряване на достъпа до социални и здравни грижи, включително за деца, както и специализирани мерки за социално приобщаване.

Какви са препоръките Ви за постигане на високи резултати в социалния сектор в страната?

За постигане на високи резултати в социалната сфера, е необходимо до продължи добрата координация между местната власт, държавните институции, неправителствения сектор и гражданските организации. Необходимо е във всяка община да се разшири на взаимодействието и публично-частното партньорство на неправителствения и обществен сектор, с цел предоставяне на различни по вид и качествени социални услуги, съобразени с нуждите на най-уязвимите хора.