„Алкомет“ отново е дарител на годината за Шумен

“Алкомет” АД, град Шумен е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията на Република България, съчетаваща производството на двата вида продукти.
Над 90% от продажбите са насочени към страните от ЕС, главно Германия, Полша, Италия, Австрия и Дания.

Въпреки своята експортна ориентираност „Алкомет“ остава тясно свързан и с развитието на българската икономика. Част от целите на компанията, свързани със социалната отговорност към обществото, са повишаване на заетостта сред местното население, ефективно подпомагане на образователни, медицински, културни, социални и други институции, подкрепа на благотворителни и дарителски организации.
„Алкомет“ безвъзмездно подпомага редица обществени инициативи в областите Грижа за децата, Помощ на хората в неравностойно положение, Здравеопазване, Изкуство и култура, Опазване на околната среда и други. През 2013 г., за шеста поредна година, компанията бе удостоена с приза „Дарител на годината” от Община Шумен. Г-н Фикрет Индже, председател на Надзорния съвет и мажоритарен собственик на компанията бе отличен със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ заради високи постижения в областта на икономическото развитие на града и благотворителната му дейност.

Опазването на околната среда и ефективното използване на природните ресурси са сред основните приоритети в развитието на компанията. През последните години инвестициите в модернизиране и разширяване на производствените мощности неизменно са съпътствани и от внедряване на съвременни пречиствателни съоръжения. Въведените технически и технологични решения са на най-високо ниво и гарантират висока степен на пречистване на използвания воден ресурс и на отделяните емисии в атмосферата. В компанията са разработени и програми за управление на генерираните в резултат на производствената дейност отпадъци, като основната част от тях се предава за оползотворяване в други сектори на промишлеността. В изпълнение политиката по опазване на околната среда е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, покриваща изискванията на стандарт EN ISO 14001:2004.

Съществена част от бизнес стратегията за успешното развитие на „Алкомет“ са добрите вътрешнокорпоративни отношения и ефективното управление на човешките ресурси. Основни цели в това отношение са повишаване мотивацията и удовлетвореността на служителите и създаване на отлична работна среда, осигуряваща безопасни условия на труд. Компанията зачита човешките права на всеки един служител, оценява индивидуалните му различия и му предоставя възможности за развитие и усъвършенстване, независимо от националност, убеждения, религия, етнически произход и възраст. „Алкомет“ предлага и отлични възможности за обучение и реализация на млади специалисти чрез студентски практики, разнообразни стажантски програми, индивидуални стипендии.

Социалната отговорност на „Алкомет“ АД към служителите и обществото; обширната благотворителна дейност; активната политика по опазване на околната среда са основните елементи, но далеч не изчерпват корпоративната социална отговорност на компанията, чиито прояви се разширяват и обогатяват с всяка изминала година.

 

Източник: investor.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории