Анализ за финансовите инвестиции на държавата за децата в областите здраве, образование и социална подкрепа

12.11.21 г.

Национална мрежа за децата представи анализ на финансовите инвестиции на българската държава в децата в областите здраве, образование и социална подкрепа. Проучването се представи с телевизионно дискусионно студио „Колко струва едно дете на България?“. Според изводите от анализа най-много средства се отделят от държавния бюджет за образование, а най-малко за здравеопазване. В същото време държавата не успява да осигури равен старт на всички деца.

Анализът се отнася за периода 2017-2020 година, е направен по поръчка на Национална мрежа за децата на база на специално създаден инструмент, разработен от Институт за пазарна икономика. Данните ще се актуализират всяка година с нова информация за планираните и реалните инвестиции в трите основни направления – здравеопазване, образование и социални дейности в бюджета на България. Това е първият по рода си в България инструмент за анализ на инвестиции и може да се използва за оценка и проследяване на финансовите вложения в детските политики.

Сред основните изводи са:

  • Инвестициите в децата са инвестиция в човешки капитал, която носи възвращаемост във времето под формата на краткосрочни и дългосрочни резултати за децата и семействата, икономиката и обществото като цяло.
  • Без количествена оценка на инвестициите в едно дете не може да се направи извод доколко политиките за деца са ефективни.
  • Към момента в България липсва обобщено перо за всички разходи за децата в държавния бюджет, което прави оценката на инвестицията невъзможна без допълнителна аналитична работа.
  • Ако за всяко дете се отделяха поравно средства, през 2017 г. това биха били 3344 лева годишно на дете, което се равнява на 3,95% от БВП, или 7,60% от всички публични разходи. През 2021 това биха били 4 718 лева на дете, което се равнява на 4,7% от прогнозния БВП и 11,7% от очакваните общи публични разходи.
  • Общият бюджет за децата и семействата за 2017 година възлиза на почти 4 милиарда лева. През 2021 общата сума на разходите, заложени в бюджета, надхвърля 6,7 милиарда лева.
  • Между 2017 и 2020 г. разходите за децата и семействата увеличават дела си в БВП от 4,1% на 4,7%. Ръстът се дължи изцяло на нарастване на средствата за образование, като парите, предназначени за здравеопазване, дори са намалили дела си в БВП с 0,1 процентен пункт.
  • Въпреки че са се увеличавали в абсолютно изражение, разходите за децата и семействата са намалявали дела си в общия държавен бюджет през 2018 и 2019, преди отново да го увеличат през 2020 година. Това не се отнася за разходите за образование, които са претърпели значителен и устойчив ръст през целия период 2017-2021 г.
  • През 2017 г. 56% от разходите за деца са предназначени за образование, 31% са за социално подпомагане, а 13% са за здравеопазване. През 2021 поради изпреварващия ръст на разходите за образование съотношението е силно променено в полза на образованието – 61% от разходите са предназначени за образование, 26% са за социални разходи, 13% са за здравеопазване.

Целият анализ „Финасови инвестиции на българската държава в децата“ може да видите ТУК

Източник: Национална мрежа за децата