30.07. 21 г.

Националният екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ обобщи в анализ изпълнението на планираните дейности и на индикаторите по проекта към първите шест месеца на 2021 г. През отчетния месец юни комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили и в регистъра са вписани 13 нови приемни семейства, а са заличени 13 приемни семейства. Така утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към 30.06.2021 г., са общо 1 921 (професионални – 1 917; доброволни – 4).

В края на юни 2021 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 455 (в това число и 4-те доброволни). С най-голям процент незаети приемни семейства е област Силистра – 59,09%, в област Кърджали данните са за 50%, към този процент незаетост се доближава и област Търговище.

Относно причините за незаетост Националният екип за организация и управление на проекта прави извода, че са налице продължително време неактивни приемни родители, които обаче не са заявили желание да бъдат заличени от регистъра, като при повечето от тях липсва каквато и да е активност по отношение на приемната грижа. В споменатите региони с над и около 50% незаетост наличният брой на приемните семейства е несъотносим към реалните потребности на тези области. На обратния полюс е област Стара Загора, където незаетите приемни семейства са само 8,33% – само 4 от общо 48 регистрирани.

Към 30- ти юни тази година децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 153 общини партньори, са 1 718. Социалната услуга „Приемна грижа“ по този проект започна на 1-ви януари 2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори. Към края на май 2021 т.г. децата, пребиваващи в приемните семейства в 158 общини партньори, са били 1 762. През юни 61 деца са настанени в приемно семейство, за 105 настаняването е прекратено.  Над 96 на сто, децата, настанени през месец юни, са от общността (биологичното семейство, семейство на роднини или близки, същото или друго приемно семейство).

От прекратените настанявания най-голям е делът на осиновените деца – сега като брой 40 или малко над 38%, средномесечно за периода януари – юни този процент е достига 50.

Източник: Агенция за социално подпомагане