Асеновград представи проект за социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания

Проектът „Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в община Асеновград“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2; „Разкриване на социални услуги в общността“, бюджетна олиния BG051P0001-5.2.12 е в своя финален етап. Това каза днес пред журналисти и общественост ръководителят на преокта Величка Стойчева-директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Асеновград. Тя представи останалата част от екипа-координатор София Бечева /главен специалист „Социални дейности, етнически и демографски въпроси“/ и счетоводителя по проекта Илина Христозова /старши счетоводител в Община Асеновград/, както и част от екипа на ЦНСТ-Асеновград с управител Елена Димитрова и Снежана Каварджиева-социален работник.

Общата цел на проекта е да се създаде устойчив модел в община Асеновград за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.

Специфични цели на проекта са: разкриване на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания след професионална оценка на потребностите на всяко дете; създаване на модел за качествена грижа в среда, близка до семейната, за деца с увреждания, съобразно индивидуалните им потребности; създаване на възможности за социално включване и спазване правата на децата с увреждания, настанени в услугата от резидентен тип, чрез социална работа от обучен и мотивиран персонал.

Целевите групи на преокта са деца с умствена изостаналост от домовете за деца с умствена изостаналост и домовете за медико-социални грижи, които след прецизна индивидуална оценка ще бъдат преместени в ЦНСТ-Асеновград с цел социално включване и интеграция; деца с увреждания от общността, за които са изчерпани възможностите за оставане в биологическите им семейства или е налице кризисна ситуация и е необходимо настаняване в резидентен тип услуга; семейства на деца с увреждния, които по различни причини не могат да отглеждат децата си с увреждния, но желаят да поддържат връзка с тях.

Проектът „Социално включване на трайно институцион лизирани деца с увреждания в община Асеновград“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2; „Разкриване на социални услуги в общността“, бюджетна олиния BG051P0001-5.2.12 предвижда 5 дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта; Дейност 2. Подбор и наемане на персонал на зЦНСТ; Дейност 3. Подготовка и преместване на децата с увреждания в ЦНСТ; Дейност 4. Осигуряване на публичност и информация за проекта; Дейност 5. Предоставяне на социална услуга ЦНСТ. Към този момент първите четири дейности са приключени и се работи по дейност номер 5. След изтичане на проекта, дейността по предоставяне на услугата ЦНСТ ще трябва да премине в делегирана от държавата дейност, за да продължи да съществува.

 

Източник: news.plovdiv24.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории