Агенцията за социално подпомагане напомня, че до 31 март доставчиците на социални услуги трябва да представят своите отчети.

Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември 2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. (чл. 18г, ал. 1 от Закона за социално подпомагане). При неспазване на изискването за отчетност, санкцията е заличаване от регистъра без право на регистрация за срок от 1 година, считано от датата на заличаване (чл. 18д, ал. 1, т. 5 и чл. 18, ал. 6, т. 1 от ЗСП).

Отчетната карта е по образец и е публикувана на интернет страницата на Агенцията в раздел „Регистър на доставчици на социални услуги“ / ТУК/. Информацията в нея се попълва от доставчика, заверява се с печата на физическото/юридическото лице и подписа на представляващия и се изпраща на електронен адрес ок@asp.government.bg като сканиран файл (PDF) – не по-късно от законоустановения срок – 31.03.2020 г.

В случаите, в които поради технически или други причини отчетът не може да се изпрати по електронен път, се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на Агенцията: гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2.

Източник: АСП, 20.01.2020 г.