Подобряване на инфраструктура със средства от ЕС иска мнозинството от анкетираните жители на област Видин. Това показват резултатите от допитването, проведено от ОИЦ-Видин в 11-те общини от областта – в рамките на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС „Да създадем ЗАЕДНО България 2020″.

От подадените чрез анкетните карти предложения (227 броя) 128 жители искат да се рехабилитира инфраструктурата в област Видин. 46 граждани искат повече социални услуги, в графа „други“ 34 души смятат, че трябва да се създадат работни места (постоянна и временна заетост).

Най-много предложения са подадени от община Видин. Преобладаващ източник за финансиране на проектните идеи на гражданите от областта е Програмата за развитие на селските райони. Други източници на финансиране, идентифицирани от екипа на ОИЦ-Видин, чрез предложенията в анкетните карти, са Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Добро управление“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Региони в растеж“.

От подадените 227 идеи в проектни предложения, които могат да получат финансиране по линия на ЕСИФ, служителите в Областен информационен център-Видин, идентифицираха 90 проекта. Потенциални бенефициенти по 72 проекта са общините от област Видин; Агенция „Пътна инфраструктура“ – 8 проекта; читалища – 6 проекта; областната администрация – 2 проекта и Българската православна църква – 2 проекта.
От идентифицираните проекти по Оперативна програма „Транспорт“ може да се реализира ремонт на пътя Видин-Монтана (международен коридор IV), строителството на обходен път при гр. Димово (международен коридор IV), както и разширение на пристанищния терминал във Видин.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ проекти, които могат да се реализират във Видин са: изграждане на индустриална зона в Северната промишлена зона; социализация (реставрация и консервация) на замъка „Баба Вида“ и Синагогата; преустройство на бившето военно поделение в кв. „Калето“ в Постоянен експозиционен център (Видински панаир) и др. Проектно предложение, което може да се реализира в Белоградчик е годишен фестивал на българското кино.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ идентифицираният проект е „Акселератор за младежко предприемачество“. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ потенциални проекти за финансиране са изграждане на занаятчийска работилница и художествена кооперация, както и предоставяне на социални услуги, чрез защитени жилища, ЦНСТ, домашни помощници и лични асистенти.

Изграждане на инфраструктура за защитени жилища и ЦНСТ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предвиждат в Димово, в Бойница искат да изградят етнографски музей, в Димово – да се ремонтира читалището. С подкрепата на ПРСР ще се кандидатства и за изграждане на две местни инициативни групи (МИГ) – дунавска и гранична. 10-те общини от област Видин, които попадат в обхвата на ПРСР, масово искат да подобрят инфраструктурата си с финансовото съдействие на програмата. По Оперативна програма „Околна среда“, по предложения на анкетирани граждани от Брегово, екипът на ОИЦ-Видин предлага чрез реализация на проектно предложение от държавата да се изградят диги на брега на река Тимок и така той да бъде укрeпен.

В проведеното в рамките на кампанията Да създадем заедно България 2020 анкетно проучване взеха участие 459 жители от 11-те общини на област Стара Загора, които дадоха 465 предложения. Жените са преобладаващата част от попълнилите анкети 75%. Прави впечатление, че най-много хора в активна възраст – между 30 и 65 години (82%) и такива с висше и средно образование (98%) са изразили своята гражданска позиция.

Основната част от анкетираните са работещи (89%). Този анализ показва, че общесвено ангажирани са преди всичко хора, които разчитат на себе си и успешно управляват своя живот. Те полагат труд за развитие на местната общност, но имат и изисквания за създаване на по-добра среда за жинвот и труд.
В рамките на втората фаза на инициативата беше направен анализ на резултатите от анкетното проучване. Установено беше, че гражданите на област Стара Загора са набелязали като най-значими проблемите свързани с рехабилитация и доизграждане на уличната мрежа в населените места и ремонт на общинските пътища, развитие на водоснабдителната и канализационна система и пречистване на водите, както и осигуряването на заетост. Жителите на областта настояват още за нови детски и спортни площадки, за допълнителни социални услуги и подобряване на образователната и културната инфраструктура. За всяка една от общините участниците в проучването споделят и конкретни проблеми, които имат желание да разрешат с помощта на европейски средства.
Прави впечатление, че идентифицираните проблеми от гражданите са отразени до голяма степен в Общинските планове за развитие 2014 – 2020 г. Единични са случаите на конкретни проектни идеи, които не фигурират в програмите за реализацията на стратегическия документ. Тъй като ОПР могат да бъдат актуализирани в съответствие с променящата се среда и потребностите на гражданите, обаче, обществено значимите предложения могат да бъдат включени в него.
На проведените срещи в общините във втората фаза на инициативата бяха представени резултатите от проучването в тях и изготвените Пътни карти за местно развитие, отразяващи приноса на гражданите в идентифициране на приоритетни сфери за ивнестиране на европейски средства.
Кампанията Да създадем заедно България 2020 ще приключи с празничен концерт на 9 май в парк Пети октомври в Стара Загора, където ще бъдат представени най значимите проектни идеи, генерирани в общините от региона. На събитието ще бъдат поканени авторите на тези идеи, представители на местните управи и общности.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Източник: Дарик/chamberz.com

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории