Българското правителство поставя специален акцент върху разработването на мерки за равно участие на жените и мъжете на пазара на труда, по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот, достъп до професионално обучение и квалификация, равно заплащане за равен труд. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на 107-та редовна сесия на Международната конференция на труда, която е върховният орган на Международната организация на труда (МОТ) в Женева, Швейцария. В качеството си на ръководител на тристранната делегация на България той изрази пълната подкрепа на страната ни към инициативата на генералния директор на МОТ Гай Райдер „Жените на работното място: стремеж към равенство“.

В изказването си министър Петков, който е и председател на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, подчерта, че равенството между половете и овластяването на жените заемат много важно място в дневния ред на ЕС. Предоставянето на равни възможности за жените и мъжете, включително премахването на разликата в заплащането между тях, е от решаващо значение за постигането на целите, залегнали в стратегията „Европа 2020“. Равенството между половете е ключов въпрос и в контекста на Европейския стълб на социалните права и годишния цикъл на 2018 г. за европейското икономическо управление, каза Петков.

България е изцяло ангажирана с общата цел за осигуряване на равенство между половете, овластяване и благоденствие на жените и момичетата. Създаването на равни възможности, недискриминация и овластяване на жените са на високо място в програмата на председателството ни на Съвета на ЕС. Важен е и въпросът за повишаване на дела на жените, работещи в сектора на информационните и комуникационните технологии, каза министър Петков.

Източник: МТСП, КНСБ, 05.06.2018