На 30 юни 2015 г. в Резиденция Бояна се проведе семинар, посветен на управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това е първият семинар, с който се постави началото на новата инициатива на Европейската комисия за партньорство и обмен на опит между експерти от държавите-членки на ЕС. Целта е по-добро управление на инвестиционния ресурс на европейската кохезионна политика. Инициативата се основава на опита и инфраструктурата на инструмента за обмен TAIEX. В нейните рамки публични администрации от държавите-членки могат да получават експертиза от експерти от администрациите на други държави-членки, както и да предоставят свои експерти, които да предадат опит и познания в рамките на ЕС.

Активно участие в събитието взеха експерти от органите за управление на програмите: „Региони в растеж“, „Околна среда“ „Иновации и конкурентноспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони, по които се очаква използването на финансови инструменти в новия програмен период. Участваха и представители на Централното координационно звено, Сертифициращия и Одитния органи за средствата от ЕС, ключови звена от Министерство на финансите, отговарящи за хоризонтални политики, като държавните помощи и сътрудничеството с международните финансови институции, както и Националното сдружение на общините, като едни от най-големите бенефициенти. Участие взеха и национално представените организации на бизнеса и банките, без които реализацията на инструменти за финансов инженеринг не би била ефективна.

Г-жа Добринка Кръстева от Централното координационно звено в Министерския съвет и национално звено за контакт по Инициативата откри събитието, като подчерта, че инструментът дава ценна възможност за споделяне на опит как страни със сходни цели и приоритети на нашите се справят с предизвикателствата на изпълнението. От тази възможност биха могли да се възползват и занапред широк кръг от национални експерти, предвид, че редица от въпросите имат хоризонтален характер.

Г-н Лазар Тодоров от Главна дирекция „Добросъседство и преговори за разширяване“ на ЕК представи инициативата, като обясни формите на подкрепа, които предлага, условията за кандидатстване и обмен. В рамките на семинара експертите от националните органи бяха запознати с някои успешни модели за управление и контрол на финансови инструменти в областта на градското възстановяване и развитие, малките и средни предприятия и околната среда, и обсъдиха със свои колеги от Словения, Германия, Великобритания и Полша добри практики в съответните области.

 

За повече информация за инициативата на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/how/improving-investment/taiex-regio-peer-2-peer/

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/blog/full-steam-ahead-regio-peer-2-peer-platform-taking_en?

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории