„Кое прави финансовите институции социално отговорни?“ беше е темата на кръгла маса, организирана от ДЗИ и СИБАНК, с участието на медии и НПО. В рамките на събитието бяха обсъдени различни аспекти на корпоративната устойчивост и отговорност през призмата на финансовите институции и ролята им в полза на обществото. Трите страни обмениха гледни точки относно това кое прави един бизнес социално отговорен, има ли потребност в обществото тази тема да бъде отразявана и как компаниите да комуникират тези свои дейности.
При откриването на събитието Петър Андронов, кънтримениджър на КВС за България и главенизпълнителен директор на СИБАНК, дефиниракорпоративнатасоциалнаотговорносткато корпоративна устойчивост и отговорност и обясни, че целта на всекисериозен бизнес е да се развива и печелидългосрочно, но важното е да гоправипазейки баланса между интересите на всичкистрани – клиентите, служителите, обществото, околната среда. За да се върнедовериетовъвфинансовите институции, те трябва ясно да представят своитеетични и отговорни практики, смята той.
Първият Доклад към обществото на ДЗИ и СИБАНК е важен, защото е доброволен, тоест информацията в него (нефинансови данни) не се изисква по закон от двете институции, подчерта Марина Стефанова от Българска мрежа на Глобалния договор. Докладът представлява самооценка, която обхваща процеси и дългосрочни инициативи, не еднократни акции и обзор на събития от корпоративния календар.
Документът на практика е първият в България, реализиран от банково-застрахователна група. Коста Чолаков, Председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ, подчерта, че корпоративната устойчивост и отговорност е заложена в ДНК на ДЗИ и СИБАНК като част от КВС груп. Тя е насочена към трите стълба: служители, клиенти, общество и носи в себе си духа на правене на бизнес и това, което отличава добрата компания от великата компания.
Марина Стефанова, Българска мрежа на Глобалния договор, направи обзор на съществуващите практики и начини, по които компаниите отчитат своята социална отговорност.
Владимир Тодоров,Българска асоциация на пострадали при катастрофи, посочи и анализира примери от България и чужбина, свързани с един от важните аспекти на социално отговорното поведение – безопасността на пътя и ролята на финансовите институции за повишаване на информираността и осъзнаването степента на сериозност на проблема.
Модератор на дискусията беше Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация „Помощ за благотворителността“.
По време на кръглата маса СИБАНК и ДЗИ обявиха актуални резултати от анкетно проучване сред клиентите на двете компании за това как те възприемат социалната отговорност на бизнеса.76% от анкетиранитеклиенти на двете компании твърдят, че при избора на банка и застраховател се интересуват от репутацията им катосоциалноотговорни компании, а 87% смятат, че КСО пряковлияе на развитиетона бизнеса.

Източник: Агенция Кросс

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории