а пети пореден месец регистрираната безработица в страната намалява. Равнището на безработица през август 2015 г. продължава да намалява спрямо юли – с 0.1 процентни пункта до 9.3%. В сравнение с август 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.1 процентни пункта. Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда нараства спрямо юли и в сравнение със същия месец на 2014 г., което предполага подобрение на икономическата ситуация в активния летeн сезон.

В бюрата по труда са регистрирани 306 821 безработни лица. Спрямо юли те намаляват с 2 960 лица. На годишна база, в сравнение с август 2014 г., безработните са значително по-малко – с 35 682 лица, което е най-голямото намаление за месеца от 2008 г. насам.

Регистрираните младежи до 29 г.са 46 840 лица и представляват 15.3% от всички безработни. Наблюдава се трайна тенденция на намаление на броя им спрямо предходния месец за седми пореден месец.

На работа през август 2015 г. са постъпили общо 14 186 безработни. От тях започналите работа на първичния пазар са 13 124 лица. Чрез субсидирана заетост през август 2015 г. са постъпили на работа 1 062 лица, по схеми на ОП РЧР – 573 безработни лица, по програми за заетост са започнали работа 452 лица, по насърчителни мерки от ЗНЗ – 37 лица.

През август в бюрата по труда са заявени 15 239 работни места за реалната икономика.

Най-много свободни работни места за първичния пазарв бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 659 места), от административни и спомагателни дейности (2 362 места), от образованието (2 058 лица), от търговията (2 024 места). Следват заявените места от строителството (831 места), от транспорта, складирането и пощите (699 лица), от операциите с недвижими имоти (679 места), от хотелиерството и ресторантьорството (659 места) от селското, горското и рибно стопанство (459 места), от държавното управление (419) и др.

По програми за заетост са заявени 472 работни места, а по схеми на ОП РЧР – 2 801 работни места.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории