250 хиляди безработни са започнали работа миналата година

Агенция по заетостта представи данни за заетите работни места от безработни за изминалата 2013 г. Работа през 2013 г. са започнали 249 720 безработни, което е с 25 038 лица повече от 2012 г. От тях 105 056 безработни са без квалификация (с 14 221 повече от 2012 г.), 74 704 безработни със специалност (5 991 лица повече), 69 960 безработни с работническа професия (4 826 лица повече), 62 006 безработни младежи до 29 години (с 5 779 лица повече), 54 441 безработни с регистрация в бюрата по труда над една година (за една година броят им нараства с 10 726 лица), 41 714 безработни с висше образование (с 3 307 повече), 7 515 безработни с увреждания (с 2 013 лица повече).

През 2013 г. в реалната икономика са започнали работа 167 320 безработни лица. Те са с 15 474 лица повече в сравнение с 2012 г.

По програми за заетост и по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” са започнали работа 72 067 безработни (с 3 548 лица повече от 2012 г.), а по насърчителни мерки от ЗНЗ – 10 333 безработни (с 6 016 лица повече от 2012 г.).

През 2013 г. равнището на регистрираната безработица средно за годината за страната е 11.3%, по-ниско с 1.1 процентни пункта от планираното 12.4%.

Равнището на безработица в страната плавно намалява от 11.9% през януари и 12.0% през февруари до 10.7% през месец август. През следващите месеци равнището на безработица отново нараства, но не достига нивата от началото на годината.

През миналата година средномесечният брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда в страната, е 371 380. Темпът на нарастване е много по-малък от предходната година. През 2012 г. безработните са се увеличили с близо 32 000, а през 2013 г. – само с 6 843 лица.

Основният поток от безработни в бюрата по труда е формиран от периодично освобождавани заети лица без процедура за масови уволнения, предимно от малки и средни предприятия.

През 2013 г. делът на групите в неравностойно положение на пазара на труда е както следва: на безработните младежи до 29 години- 20.1% от общия брой на безработните, на безработните лица над 50 години- 35.8%, на безработните лица с начално и по-ниско образование – 29.0%, на лицата без квалификация и спе­ци­ал­ност – 55.2%, които формират най-голямата група в професионалната структура на безработните и почти всички от тази група са с основно и по-ниско образование (84.7%), на продължително безработните лица над 1 година -33.0%, на безработните лица с трайни увреждания – 4.2%.

През 2013 г. в бюрата по труда в реалната икономика и по програми за заетост и по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са заявени общо 203 181 свободни работни места, с 40 916 места повече от предходната година.

Миналата година работодатели от реалната икономика са обявили 138 915 работни места, с 11 772 места повече в сравнение с 2012 г. Повече от половината места са заявени от частния сектор – 86 928 свободни работни места.

Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от: преработващата промишленост (34 476); търговията (19 481); хотелиерството и ресторантьорство (11 912); селското стопанство(9 214); държавното управление (8 984); административните и спомагателните дейности (8 285); строителството (8 101); образованието (6 744); операциите с недвижими имоти (6 101); финансовите и застрахователните дейности (5 681); транспорта (5 618) и др.

По програми за заетост са заявени 53 513 места, с 22 703 места повече от предходната година.

По насърчителни мерки от ЗНЗ в бюрата по труда са обявени 10 753 работни места, с 6 441 места повече от 2012 г.

През 2013 г. Агенцията по заетостта (АЗ) въздейства върху пазара на труда чрез трудовото посредничество на бюрата по труда и активната политика, финансирана от Държавния бюджет и Европейския социален фонд.

По последни данни, за деветте месеца на 2013 г., пазарният дял на АЗ в страната се увеличава до 32.7%, при 28.7% през същия период на 2012 г.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории