Облекчения за бизнеса на хора с увреждания

Намаляват административната тежест за бизнеса на хората с увреждания. Това стана с приемането на второ четене на промените в Закона за интеграция на хората с увреждания, внесен от Министерски съвет. Промените целят привеждане на нормативната уредба, свързана с регистрацията на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Редуцира се броят на изискваните документи за регистрация, като също така се предвижда изискване за проверка на документи, които могат да бъдат проверени по служебен път. Намалява се срокът за регистрация по вписването в Агенцията за хората с увреждания. Регламентират се основанията за отказ от регистрация.

В същото време с оглед защита интересите на потребителите и фиска се въвеждат изисквания за описание на моделите на медицинските изделия и помощните средства, приспособления и съоръжения; списък на обектите, в които ще се осъществява дейността, списък на сервизните бази, в които ще се осъществява гаранционен и извънгаранционен сервиз.

За лицата, които ще осъществяват дейност по предоставяне на слухови апарати, се изисква да предоставят списък на центровете по слухопротезиране, както и да декларират минимум двугодишен гаранционен срок на изделията.

Депутатите приеха на второ четене и промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Според МС целта на предложения законопроект е да се създаде законово основание в специалния Закон за здравословни и безопасни условия на труд за издаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи.

Съгласно действащата практика подобни разрешения се издават от дирекциите „Инспекция по труда“ на основание Правилник по безопасност на труда при взривни работи и в разрез с изискванията на чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Предлага се създаване на нови разпоредби в Закона за здравословни и безопасни условия на труд за уреждане на процедурата за издаване на разрешение от съответната дирекция „Инспекция по труда“ за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи със съответните срокове, изисквани документи, права и задължения на длъжностните лица – заместник-председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд.

Разрешенията ще се издават еднократно за срока на извършване на взривните работи, а такива за технологични (повтарящи се) до края на съответната календарна година.

Прецизират се текстовете, уреждащи статута на комитетите по условия на труд, които се учредяват в предприятия с 50 и повече работници и служители, както и на групите по условия на труд, учредявани в предприятия с 5 до 50 работници и служители и в отделните структурни звена на предприятие с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност.

Детайлно са разписани задълженията и отговорностите на длъжностните лица, както и процедурите за действие при констатиране на непосредствена опасност да здравето и живота на работещите, при невъзможност да се сведе до минимум риска при работа.
Предлага се уреждане на безопасността и здравето при работа в предприятия с по-малко от 5 работещи чрез диалог между работодателя и работниците и служителите.

 

Източник: News.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории