В община Благоевград продължава изпълнението на проект „Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Благоевград за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.

С цел осигуряване на устойчивост, проектът бе обезпечен от общинския бюджет за два месеца, допълнително. От 1 септември, на основание сключено споразумение между Община Благоевград и Агенция за социално подпомагане, са осигурени средства услугите да продължат до 31 декември 2017 г. По този начин над 140 души в неравностойно положение ще получат необходимата грижа.

Дейността на проекта е насочена към подобряване качеството на живот и достъпа до социални услуги за социално включване на хора с увреждания между 18 и 65 години и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
В рамките на изпълнение на проекта бяха разкрити нови работни места, за хора, които полагат грижи за близките си с увреждания.

източник: Фокус