През учебната 2015/2016 г. над 16 хиляди ученици са напуснали общообразователните училища

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че: •

През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 224.4 хил. деца, или с 3.3% по-малко в сравнение с предходната година.

  • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 249.9 хиляди.
  • Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 738 лица, от които 503 чужди граждани.

Предучилищно образование

Към 1.12.2016 г. в страната функционират 1 894 самостоятелни детски градини с директор, или със 108 по-малко в сравнение с предходната година. В тях са записани 224.4 хил. деца, от които 116.2 хил., или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 3.3%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2016/2017 година е 79.4%, или с 1.6 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2015/2016 година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям – 157, а за селата – 59. Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.9 хил., като в сравнение с предходната учебна година намалява с 511 души, или с 2.5%. Детските учители са 18.7 хил., или 94.5% от педагогическия персонал. През учебната 2016/2017 година в страната функционират 93 лицензирани частни детски градини, или с 1 повече от предходната година. Те са посещавани от 3 838 деца, или 1.7% от записаните в детските градини.

Общо образование

Към 1.10.2016 г. учебни занятия се водят в 1 990 общообразователни училища1 , от които 145 начални, 1 291 основни, 4 прогимназии, 128 гимназии и 422 средни училища (СУ). В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 24 поради закриване или преобразуване.

Учениците са 605.7 хил., от които 100.5 хил. са записани в училища в селата.

В сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма се увеличават с 3.5 хил., или с 0.6%.

В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През учебната 2015/2016 година 16.4 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, от които 14.3 хил. в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 7.4 хил., или 45.0%, следван от дела на напуснали по семейни причини – 5.8 хил., или 35.6%, и на напусналите поради нежелание да учат – 10.5%.

През 2016 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 47.8 хил., а средно образование – 24.4 хил. ученици. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 83.1%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 91.3%.

Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2016/2017 година са 47.9 хил., или с 2.6 хил. повече в сравнение с предходната година. От тях 93.6% са с високо образование (завършена образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“), 5.8% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.6% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.0% от общия брой на учителите.

Към 1.10.2016 г. в страната функционират 75 частни общообразователни училища, от които 8 начални, 31 основни, 22 гимназии и 14 средни училища (СУ). В тях са записани общо 8 493 ученици, или 1.4% от общия брой на учениците в общото образование.

През учебната 2016/2017 година в училищата и паралелките за деца със специални образователни потребности учат общо 3.2 хил. деца, или с 5.4% по-малко в сравнение с предходната учебна година. За тяхното обучение и възпитание полагат грижи 738 учители специалисти и 267 възпитатели.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2016/2017 година се осъществява в 22 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 373 професионални гимназии и 35 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 131.4 хил. и в сравнение с предходната учебна година намалява с 4.1 хил., или с 3.1%. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.0% от общия брой на учениците в тази образователна степен. В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучаващи специалности в областите „Технически науки и технически професии“ – 28.5%, следван от този на учениците в „Услуги за личността“ – 17.7%.

В програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация водещи са областите „Технически науки и технически професии“ (25.4% от учащите) и „Услуги за личността“ (24.2%). През настоящата учебна година учителите в професионалните училища са общо 11.5 хил., като 94.8% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“. През 2016 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 20.6 хил. души.

Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 1 011 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните училища и паралелки с прием след VI, VII и VIII клас;
  • Втора и трета степен професионална квалификация през 2016 г. са придобили съответно 2.9 хил. и 13.1 хиляди;
  • 711 ученици са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование.

През учебната 2016/2017 година 1 265 ученици се обучават в 46 частни професионални училища, което е 1.0% от всички ученици в професионалното образование. В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи са записани 11.0 хил. лица на възраст 16 и повече години.

По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен – 5.9 хил., втора степен – 2.8 хил., трета степен – 2.3 хил., и четвърта степен – 36 души.

Висше образование

През учебната 2016/2017 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, е 249.9 хил., което е с 16.8 хил., или с 6.3%, по-малко в сравнение с предходната учебна година. Колежи (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“) През учебната 2016/2017 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 10 335 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 1 284 души, или с 11.1%. От общия брой студенти в тази образователно-квалификационна степен 2 375 души, или 23.0%, са записани в частни колежи.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат обучаващите се по специалности в област „Здравеопазване“ – 26.3%, следвани от „Спорт, туризъм и хотелиерство“ – 21.1%, „Технически науки и технически професии“ – 20.3%, и „Стопански науки и администрация“ – 18.6%. През 2016 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 2 418 студенти.

Най-голям е броят на дипломираните по специалности в област „Здравеопазване“ – 674 души, или 27.9% от общия брой на завършилите, следван от областите „Стопански науки и администрация“ – 540 души (22.3%), „Спорт, туризъм и хотелиерство“ – 466 души (19.3%), и „Технически науки и технически професии“ – 430 души (17.8%).

Преподавателите в колежите са 768, като от тях на основен договор са 393, или 51.2%.

Университети и специализирани висши училища (образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“)

През учебната 2016/2017 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища се обучават 232.9 хил. души, като от тях 31.3 хил., или 13.5%, са записани в частни висши училища. В сравнение с предходната учебна година броят на учащите в частни висши училища намалява с 3.3 хил., или с 9.5%.

През учебната 2016/2017 година студентите – български граждани са 219.9 хил., или 94.5% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година техният брой намалява със 17.0 хил., или със 7.2%. Чуждестранните студенти са 12 916, което е с 13.5% повече спрямо 2015/2016 учебна година.

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция – 26.9%, следван от тези от Турция – 14.3%, Великобритания – 11.9%, и Германия – 8.1% от общия брой чуждестранни студенти.

Броят на мобилните студенти , обучаващи се в университетите и специализираните висши училища, нараства от 11 147 души през 2012/2013 на 13 042 души през 2016/2017 учебна година, или със 17.0%.

През учебната 2016/2017 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 21.5 хил., като на основна работа са 13.5 хил., или 62.8%.

Образователно-квалификационна степен „бакалавър“

През учебната 2016/2017 година за придобиване на ОКС „бакалавър“ се обучават 155.2 хил. студенти, от които 52.0% са жени. От общия брой студенти 14.4% са записани в частни висши училища.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите от област „Стопански науки и администрация“ – 22.2%, следвани от областите „Технически науки и технически професии“ – 15.1%, и „Науки за обществото и човешкото поведение“ – 11.6%. Най- малък е делът на студентите, обучаващи се в областите „Природни науки“ – 0.8%, и „Математика и статистика“ – 0.3%.

За учебната 2016/2017 година в ОКС „бакалавър“ са приети 38.5 хил. нови студенти, като новоприетите жени са 19.5 хил., или 50.5%.

През 2016 г. у нас тази степен са завършили 30.9 хил. студенти, от които 18.4 хил., или 59.5% са жени.

Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образованието: „Стопански науки и администрация“ – 29.9%, „Науки за обществото и човешкото поведение“ – 15.7%, и „Технически науки и технически професии“ – 11.6%.

В частни университети са се дипломирали 18.0% от всички дипломирани в ОКС „бакалавър“.

Образователно-квалификационна степен „магистър“

През учебната 2016/2017 година за придобиване на ОКС „магистър“ в университетите и специализираните висши училища се обучават 77.6 хил. души, от които 57.6% са жени. Българските граждани са 88.6% от всички записани в тази ОКС, а 9.0 хил., или 11.6% от студентите в тази степен, се обучават в частни висши училища.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите от област „Здравеопазване“ – 23.8%, следвани от областите „Стопански науки и администрация“ – 18.6%, и „Право“ – 12.8%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите „Журналистика, масова комуникация и информация“ – 0.4%, „Природни науки“ – 0.3%, и „Математика и статистика“ – 0.1%.

За учебната 2016/2017 година новоприетите в програми за придобиване на ОКС „магистър“ след завършено средно образование са 6.5 хил., от които малко над две трети (69.2%) са български граждани .

Новоприетите в магистърски програми след завършена ОКС „бакалавър“ са 20.7 хил., като от тях 4.0% са записани по програми след завършена степен „професионален бакалавър“.

През 2016 г. в България висше образование, степен „магистър“, са завършили 25.6 хил. студенти, от които

почти две трети (64.2%) са жени.

Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образование: „Стопански науки и администрация“ – 32.1%, „Науки за обществото и човешкото поведение“ – 11.0%, и „Подготовка на учители и науки за образованието“ – 10.2%.

Най-нисък е относителният дял на дипломираните в областите „Опазване на околната среда“ – 0.7%, „Журналистика, масова комуникация и информация“ – 0.6%, „Ветеринарна медицина“ – 0.3%, и „Математика и статистика“ – 0.1% от общия брой дипломирани в ОКС „магистър“.

В частни университети са се дипломирали 13.2% от всички дипломирани в ОКС „магистър“.

Образователна и научна степен „доктор“

Към 31.12.2016 г. у нас се обучават общо 6 738 докторанти, като 51.9% от тях са жени. През 2016 г. в частни институции се обучават 3.9% от докторантите.

Чуждите граждани, обучаващи се за докторанти в България, са 503, което е с 4.4% повече в сравнение с предходната година. От тях най-висок е делът на докторантите от Гърция – 26.0%, следвани от тези от Турция (18.5%), Казахстан (9.5%) и бившата югославска република Македония (5.6%).

Новоприетите докторанти през 2016 г. са 2 085, от които 1 094, или 52.5%, са жени.

През 2016 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 1 464 души, от които 773, или 52.8%, са жени. Наблюдават се съществени различия в структурата на дипломираните мъже и жени по области на образование.

Източник: economic.bg, 27 април 2017