Бяха одобрени проектите на ОП Урбакт ІІІ и Интеррег Европа

Правителството одобри съдържанието на две оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани от всички държави-членки на Европейския съюз, както и от страните партньори Норвегия и Швейцария. Това са „УРБАКТ III” и „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014-2020.
ОП „УРБАКТ III” се фокусира върху специфичен инвестиционен приоритет в рамките на тематична цел 11: „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация” чрез единствена приоритетна ос – „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие”. Дефинирани са четири специфични цели, които ще бъдат реализирани от партньорите в проекти чрез участието им в три вида мрежи – за планиране на действия, за изпълнение и за трансфер на опит. Чрез тях оперативната програма предоставя механизъм, с който участващите заинтересовани страни да разработват и осъществяват по-добри политики и действия за интелигентна, приобщаваща и устойчива урбанистична политика в градовете. Допустими партньори са градове (общини), сдружения и местни агенции.
Общото финансиране по програмата е 96,3 млн. евро. Българският принос е в общ размер на 55 801 евро за седемгодишния период, като националното съфинансиране е 15% от одобрения бюджет на проектите.
Основна цел на ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места”. В периода 2014-2020 програмата ще работи по четири теми, всички свързани с регионалното развитие: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации”, „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия”, „Нисковъглеродна икономика” и „Околна среда и ресурсна ефективност”.
Програмата позволява на публичните органи, публично правните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Общият бюджет на програмата е 359 млн. евро. Българският национален принос към нея е в размер на 110 460 евро за 7-годишния период и съфинансиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории