Приключва изпълнението на социален проект в община Бяла

Приключва изпълнението на проект „Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“.
Стойността на проекта е 174 285,28 лева. Продължителността е 14 месеца, от които 12 месеца се предоставя социалната услуга „Помощ в дома“. За това време услуги получиха 63 лица – болни самотни възрастни хора, младежи и деца с различни увреждания и самотни лица жители на община Бяла.

По проекта са назначени общо 24 служителя за предоставяне на социални услуги, които се грижат за потребителите. На потребителите се предоставят пакет от социални услуги, които се ползват срещу заплащане по тарифа, определена от Общинския съвет на община Бяла.

Пакетът от предоставяните социални услуги включва: текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение), основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, изтупване на постелки и килими), поддържане на лична хигиена, помощ и контрол за редовно приемане на лекарства, при нужда осигуряване на преглед от лекар и контакт с близките, осигуряване на грижи при влошаване на здравословното състояние, хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране), битови услуги – закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства, вещи от първа необходимост със средства на клиента, заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и други, осигуряване на отоплителни материали, внасяне на дърва и запалване на печка през зимния период, телефонна подкрепа, дребни технически ремонти, разходка и придружаване при посещение при близки, празници и тържества, организиране на лични празници при желание на лицето – изпълнение на услугата от доброволци на БЧК, подготовка на документи за представяне пред ТЕЛК или снабдяване с технически помощни средства, правни услуги и др.

Дейностите приключват на 05.02.2014 г. След приключване на проекта минимално 10% от обема на услугата ще се запази и ще бъде за сметка на община Бяла.

Освен това устойчивостта на проекта е гарантирана чрез наличието на изграден екип от мотивирани хора за участие в подобни проекти. В община Бяла е приета стратегия за развитие на социалните услуги. В нея е заложено ежегодно предоставяне на социални услуги в общността Домашен социален патронаж, Домашен помощник и Социален асистент. Част от тези услуги се финансират със собствени средства, а за съфинансирането на услугите ще се разчита на кандидатстването по програми с различна насоченост, съобщиха днес на пресконференция във Варна Костадин Самърджиев, заместник-кмет на община Бяла, Нели Ванкова, ръководител на проекта и Русанка Томова, координатор.

 

Източник: News.Varna24.bg

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории