Община Бяла Слатина успешно приключи проект на стойност близо 1.5 млн.лв., финансиран по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013. „Това не беше просто проект от голяма социална значимост. Доказателство за думите ми са неуморната и всеотдайна работа на изпълнителите на проекта – строителят успя да изгради изцяло двата центъра за настаняване от семеен тип за 160 дни, а през настоящата седмица, в рамките на 1 ден ще бъде доставено и монтирано и оборудването.

Новопостроените центрове ще осигурят подходяща среда за децата и ще създадат условия за равни възможности в различните сфери на обществения живот. „Тези деца, от 3 до 18 год., някои от които с тежки увреждания, ще се развиват в среда, близка до семейната. Чрез осъществяването на този проект, Община Бяла Слатина подава ръка и дава шанс на едни по-силни и смели от нас деца“ – заяви кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков, по време на заключителната пресконференция по проект BG161PO001/1.1-12/2011/042 „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Областният координатор по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ – г-жа Йорданка Петрова отчете, че деинституционализацията се извършва съгласно планираните дейности, а ускорените темпове, с които се развива приемната грижа са обнадеждаващи.

Според г-жа Ваня Каменова, местен координатор по проект „Детство за всички“ – Враца, при изграждането на инфраструктурата е използвана оценка на индивидуалните потребности и фокусът на дейностите е насочен към конкретното дете.

Ръководителят на проекта инж. Васил Петровски подчерта, че с изграждането на двата центъра, децата плавно ще бъдт изведени от институциите, а Община Бяла Слатина ще предприеме следващата стъпка по кандидатстване за предоставяне на нова социална услуга от резидентен тип.

Общата стойност на проекта е 1 493 613,82 лв. В изградените, по проекта, два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) ще се предоставят качествени социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина, настанени в специализирани институции. Новопостроените сгради се намират в кв. 19 на гр. Бяла Слатина, от двете страни на ОДЗ Слънчице.

Сградите разполагат с обособени спални и дневни помещения, обзаведени по начин, максимално улесняващ децата с двигателни увреждания, затруднена мобилност и тези с интелектуални затруднения. Капацитетът на двата центъра е общо 28 деца. Във всеки от тях ще бъдат настанени по 14 деца (12 от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност).