Изграждат Център за настаняване от семеен тип в Раднево

Стартира проект за изграждане на Център от семеен тип в Раднево. С него ще се изпълни един от основните приоритети на политиката за намаляване на бедността и социалната изолация, осигурявайки висококачествена социална услуга на 14 деца и младежи(вкл. с увреждания), настанени към момента в различни домове за медико-социални грижи. Ще се осигурят 12 нови работни места, 14 деца и младежи ще имат възможността да напуснат институцията и да заживеят в среда близка до семейната. Центърът ще се изгради с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ в изпълнение на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Раднево“ финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“. Стойносттта на проекта e 780 347, 82 лв.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории