Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов утвърдиха Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”.

Ръководството има за цел да представи минималните изисквания за функциониране и качество на услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи” /ЦНСТДМ/. С него се определя задължителния минимум дейности, които трябва да бъдат осигурени и се задават минималните изисквания за качество на услугата, материална база, персонал и процедури. По този начин доставчиците могат да преценят необходимите ресурси, да създадат адекватна организация на работа, да осъществяват вътрешен контрол върху качеството и да създават система за подобряването му.

Документът гарантира правото на ползвателите активно да участват в избора на услуги. Дадена им е възможност да преценят дали услугата, която се предлага, отговаря на техните потребности, а също и дали получават качествена услуга.

Методическото ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца и младежи касае случаи на смесено настаняване на деца от 3 до 18-годишна възраст и младежи от 18 до 29-годишна възраст, за които са изчерпани възможностите за връщане в семейството или е необходимо да бъдат подкрепени, за да водят самостоятелен начин на живот. Основната мисия на ЦНСТДМ е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата/младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

С утвърждаването на този документ не се отменят Методическото ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „център за настаняване от семеен тип за лица”.

Настоящото методическо ръководство е разработено в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, от мултидисциплинарен екип, включващ представители на Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Министерство на образованието и науката, Националното сдружение на общините в Република България, доставчици на услуги, неправителствени организации и УНИЦЕФ.

Пълният текст на Методическото ръководство може да видите тук.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории