Д-р Емилия Баева е зам.-кмет в направление „Хуманитарни дейности“ в Община Добрич. От 2015 г. заема длъжността заместник-директор „Медицински дейности“ в МБАЛ – Добрич. Има специализации по детска гастроентерология и абдоминална ехография. Магистър е по специалността „Здравен мениджмънт“.  Разговаряме за приоритетите и постиженията по отношение на предоставянето на социални услуги, грижата за възрастните хора и хората с увреждания, както и резултатуте от реализираните през последните години проекти със социална насоченост: 

Д-р Баева, благодарим Ви за възможността да разговаряме с Вас в качеството Ви на зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Добрич. Кои са основните приоритети и постижения в развитието на социалните политики и услуги във вашата община през последните години?

Основните приоритетни направления, по които работим през последните години се базират на политиките, залегнали в Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. Основен приоритет е развитието на услуги в общността за преодоляване на социалното изключване на деца и семейства в риск. В това отнощение Община град Добрич предлага услугите Центрове за настаняване от семеен тип за деца с и без увреждания, Приемна грижа, Център за обществена подкрепа, Общностен център за деца и семейства, Дневен център за деца с увреждания и Личен асистент чрез Механизма за лична помощ, които покриват потребностите на отделните рискови групи деца. Над 80 % от разкритите услуги в общността за деца на територията на област Добрич са в нашата община. Това ни дава възможност да задоволяваме потребностите на идентифицираните целеви групи.

Центровете за обществена подкрепа предоставят качествени услуги и през по-голяма част от времето работят над утвърдения капацитет. Общностният център за деца и семейства предоставя услугите Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, като се провеждат се прегледи на деца и диагностика на психомоторното им развитие. Мобилният екип, състоящ се от педиатър и медицински сестри, извършва посещения на терен, с цел по-пълно обхващане на рисковите групи и подобрена здравна грижа. Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ – изключително полезна и навременна услуга, с която успяваме да постигнем и превенция на изоставянето още на ниво родилно отделение. В тази връзка искам да подчертая много добрата колаборация, която постигнахме с АГО и Отделение по Неонатология на МБАЛ- Добрич. Приемните семейства в област Добрич са 60, в тях към момента се отглеждат 51 деца, като 4 от тях са деца с увреждания, а едно дете е с множествени увреждания, и за сега е единствено за областта. За този случай бе заснет филм от телевизия HBO “Да отнриеш своя дом”.

По проект на ОП РР изградихме нова социална услуга – „Наблюдавано жилище” за младежи, навършилипълнолетие, които напускат специализирана институция или социална услуга, за оказване на подкрепа и консултиране при подготовката и прехода им към самостоятелен начин на живот, с капацитет 6 места. По Механизма за лична помощ, подкрепа чрез „Личен асистент“ получават 48 деца. Процесът по деинституционализация на децата на територията на Община град Добрич е приключил, в края на 2020 г. беше закрита единствената специализирана институция за деца – Домът за медико-социални грижи за деца. Всички потребители бяха изведени от ДМСГД – някои бяха настанени в приемни семейства, а останалите, чието здравословно състояние не позволява отглеждане в семейна среда, бяха настанени в социални услуги резидентен тип за деца с медицински потребности или в други ДМСГД в страната.

Друг важен приоритет за нас е осигуряването на грижа за възрастните хора за по-добър и достоен живот. Предоставяме социалните услуги „Домашен социален патронаж“ и „Топъл обяд“. Едновременно с това се стремим да подобряваме качеството на живот на настанените лица в Дома за стари хора в града. Поддържаме и обновяваме материално–техническата база на Клубовете на пенсионера, реализираме събития, пеем и танцуваме заедно. По проект на ОПРР започнахме предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа“ в домашна среда. До края на 2020 г. услуги са получили 244 възрастни хора над 65 години и лица с увреждания. Във връзка с превенция разпространението на COVID – 19, от м. март 2020 г. започнахме работа и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, насочена към лица с увреждания, възрастни хора над 65 години и самотни родители на деца до 12 години. Новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ също предоставя социални услуги в домашна среда за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

Всички тези приоритети и политики не могат да бъдат реализирани без човешките ресурси, без тези отдадени и самоотвержени служители на социалните услуги, за които работата е и мисия, съзнателен избор и любов към хората в нужда. Затова положихме усилия с административни реформи и с подкрепата на държавата да повишим трудовите им възнаграждения. През 2021 г. постигнахме ръст средно с 22%. С удовлетворение споделям, че не се наблюдава текучество на специалисти от социалните услуги. Заедно с директорите полагаме усилия да включваме специалистите в различни форми на обучения и повишаване на квалификацията, включително и адаптиране към новите условия на работа в електронна среда от разстояние. Нашите съвместни усилия се отчитат и от потребителите и техните близки, от дарители и цялата общност на Добрич.през 2018 г. създадохме Комплекс за социални услуги, който обедини 4-те центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. През тази година ще създадем още два комплекса за деца без увреждания и за деца и лица с увреждания.

Сред постиженията на екипа на Община град Добрич през този период са и доброто партньорство на Община град Добрич с неправителствения сектор – Фондациите „Лумос”, „Ръка за помощ”, „Св. Николай Чудотворец“ и др. Заедно с Фондация „Лумос“ осигурихме рехабилитатор, психолог и ерготерапевт за децата и младежите с увреждания и реализирахме осем съвместни събития, като традиционния пикник в зоопарка по повод Деня на детето и инициативите „Направи добро, Накарай някого да се усмихне“ и „Промяната възможна“. Съвместно със Сдружение „Ръка за помощ” проведохме супервизии и обучения на приемни семейства и на Областния екип по Приемната грижа на теми: „Ранно детско развитие”, „Работа по метода Монтесори” и „Организация на работата по приемната грижа”. Стремим се да реализираме ползотворно публично-частно партньорство с бизнеса и особено с Есетере България, които са най-големият социален партньор на Община град Добрич.

Какви нови решения очаквате в развитието на социалните услуги през 2021 г. в Община Добрич и каква ще бъде тяхната социална значимост и обхват?

Икономическите и демографски проблеми през последните години наложиха промени в политиките по отношение на уязвимите и рискови групи от населението, а именно деца в риск, хора с увреждания, самотно живеещи възрастни хора, безработни, малцинствени групи. Подкрепата на хората през целия им живот е една от основните цели на социалната политика. Като държава членка на Европейския съюз ние трябва да следваме социалния модел и да изпълняваме политиките за преодоляване на рискове като бедност, социално изключване, безработица. В тази насока очаквам да се развият социалните услуги в изпълнение на новата нормативна уредба – Закон за социалните услуги и Правилника към него създадохме Съвет по въпросите на социалните услуги, в който са включени представители на различни институции, НПО, както и потребители на социални услуги. Искрено се надявам на тясно сътрудничество с членовете на съвета, което изразих на първата ни сбирка. Обратната връзка е много важна за мен, за да не живеем в свой собствен свят на задоволство, а да се развиваме и адаптираме към потребностите на хората.

От месец април 2021 г. работим по проект “Патронажна грижа + в град Добрич“, който ще продължи предоставянето на интегрирани здравно–социални услуги Патронажна грижа за 158 потребители и ще подпомогне финансово всички социални услуги държавно- делегирана дейност в усилията им за превенция разпространението на COVID- 19. Проектът е на обща стойност 881 303,78 лв. и е за срок от 12 месеца. За развитието на социалните услуги в нашата община допринася и изпълнението на Компонент 3 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, насочена към лица с увреждания, възрастни хора над 65 години и самотни родители на деца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами и лица, поставени под карантина от здравните власти ще продължи до края на 2021 г.

През месец ноември 2021 г. очакваме да стартира и новата социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства,  който е с капацитет 15 лица. Приютът ще бъде в самостоятелна сграда, намиращ се в централна градска част в близост до приюта за мъже на НПО и приюта за семейства на църква “ Св. Троица”. Тук искам да подчертая изключителното партньорство с ръководителите им при осигуряване на подслон особено през зимните месеци на бездомници.

Разкажете ни за политиките и дейностите на Община Добрич, реализирани в подкрепа за хората с увреждания. Успявате ли да намерите по-добри решения в стремежа ви за осигуряване на по-ефективна подкрепа и заетост за тях?

Сред приоритетите на Община град Добрич е развитието на социалните услуги в общността за социално включване на уязвими групи в неравностойно положение, включително и на лица с увреждания. Функционират два дневни центъра за деца/лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, два Центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, две Защитени жилища за пълнолетни лица с умствена изостаналост, както и

Създадено е и Преходно жилище, което предоставя резидентна грижа за 8 младежи, чиято степен на увреждане позволява да водят относително самостоятелен живот в услугата. Всички потребители на социалните услуги получават възможност за подходящи почасови услуги от специалисти, дневна грижа, както и възможност за информиране, консултиране и съдействие за ползване на здравни и административни услуги, социално подпомагане, достъп и включване в разнообразни културни и развлекателни събития и др.

Ежегодно влагаме средства по капиталовата програма за ремонт и подобряване на материално-техническата база на всички социални услуги. По проект, финансиран от ОПРР, в Дневния център за деца беше монтиран външен асансьор, който улеснява достъпа на децата с увреждания до кабинетите на специалистите. Тъй като пет от социалните услуги за хора с увреждания се намират в един комплекс, изградихме рампа за безпрепятствено придвижване на хората с инвалидни колички.

По Механизма за лична помощ до края на 2020г. са назначени 277 лични асистента, които оказват подкрепа на 275 деца и възрастни с увреждания; От 05.01.2021 г стартирахме и предоставянето на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ с общ капацитет 47 места, която също предоставя социални услуги в домашна среда за хора с увреждания – включени са 32 потребители; Създадохме условия за развитие на стопанска дейност на хората с увреждания, като предостави общински терен на социалното предприятие „Чудната градина“, чиято дейност е производство на цветя и зеленчуци. Предприятието се финансира по ОПРЧР и в него към момента работят 20 лица с увреждания – 2 от ПЖ, 6 от ЗЖПЛУИ и останалите от общността. Проектът се изпълнява от Фондация „Св. Николай Чудотворец“.

Изпълняваме ежегодно програмата на Дирекция “Бюро по труда“ „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, като осигури трудова заетост на 19 лица с увреждания. В нашата община работи параолимпийка с много републикански, европейски и световни отличия в дисциплината „Спортна стрелба“, включително има спечелена квота и за предстоящата олимпиада в Токио. Осигуряваме специализиран транспорт за нуждите на лицата, в т.ч. децата с увреждания при придвижването им до и от услуги в общността и учебни заведения. Общината оказва и безплатни карти за пътуване на хора с увреждания. Поетапно предприемаме мерки за премахване на архитектурните бариери и осигуряване на физически достъп до обществени сгради, открити пространства, спортни и културни обекти за лица с увреждания. Осигуряваме специални условия за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания.

Стремим се да осигуряваме равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот в общността и възможности за пълноценен отдих и почивка на хората с увреждания, настанени в социални услуги резидентен тип. През тази година предстои да изградим комбинирана площадка за забавления, в която заедно ще бъдат всички деца, независимо дали имат увреждания или не. Това е една от нашите мисии – да сме заедно, да сме общност, да няма бариери пред никого. Тази година традиционния базар от създадените коледни и великденски сувенири на потребителите на социалните услуги беше посветен на тази цел, събраните средства бяха предоставени за изграждането на тази площадка.

Кои са основните предизвикателства в работата Ви през настоящата и следващите години? Какво ново да очакват жителите на Община Добрич?

Много са предизвикателствата пред нас, защото живеем в динамична среда, която изисква от нас да се адаптираме, да се променяме и развиваме. Ако мога да ги обобщя, ще посоча на първо място създаване на център или комплекс за социални услуги в домашна среда, който да обедини всички услуги за подкрепа в домашна среда – асистентска подкрепа, личен асистент по Механизма за лична помощ, патронажна грижа, домашен социален патронаж. Това ще ни помогне да обединим усилия в една посока, а именно усъвършенстване на подкрепата в домашна среда. Убедени сме, че това е посоката през следващите години, да се подкрепят нуждаещите се в собствената им среда.

Не по-маловажна е подкрепата и за нуждаещите се, настанени в социалните услуги, за които е невъзможна подкрепа в домашна среда. Винаги можем още и още, да подобряваме материалната база и околната инфраструктура, да помислим за организиране на свободното им време, да се допитваме до тях, заедно да мечтаем и да реализираме мечтите си.
Изграждане на хоспис – един въпрос, който все повече се оформя като необходимост. На територията на нашата община няма действащ хоспис, а потребността нараства, но все още не мога да кажа, че приемаме и това предизвикателство, с всички произтичащи от това действия – терен, финансиране, персонал. От нас жителите на Община град Добрич могат да очакват подкрепа, грижа, съпричастност, отстояване на принципа без бариери, заедно и навсякъде, подобряване на достъпната архитектурна среда, преодоляване на изолацията, осигуряване на заетост.

Какво бихте споделили и предложили на държавните институции, общините и всички работещи в социалния сектор в страната?

Община град Добрич си партнира успешно с държавните структури на МТСП, АСП, НСОРБ и колегите от други общини, както и с неправителствения сектор. Предизвикателствата, които отправя към общините новата нормативна уредба – Закон за социалните услуги, Наредбата за планиране, както и Националната карта на социалните услуги, която очакваме през 2022г., изисква още по – тясно сътрудничество, тъй като изработването на Националната карта ще раздели услугите на услуги на общинско и областно ниво, което означава много работа в тази посока с наличния човешки ресурс на общините. През м. март вече подадохме информация на МТСП, във връзка с планиране на местно ниво на услуги по оперативните програми, предстои всички общини да изготвим Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, който да бъде основа за изготвяне на Националната карта. Практиката показва, че доброто сътрудничество между институциите е предпоставка за успешна социална политика и най-вече за намиране на по-добри решения за ефективна подкрепа на хората в зависимост от техните потребности.

На държавните институции бих предложила да обмисляме заедно промените в нормативната уредба, защото опита на терен има важно значение за практическата реализация на всички произтичащи от нея действия. Една добра идея може да се провали, ако детайлите не са добре изчистени. На колегите от НСОРБ от общините искам да благодаря, че сме заедно, че се подкрепяме и споделяме опит в името на общата ни цел. Ефективното междусекторно сътрудничество ще допринесе за устойчивост на изградената оптимална мрежа от социални услуги у нас, която да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи. Това ще способства за съчетаването на наличните и потенциалните ресурси, допълването и съгласуването на дейностите на ангажираните институции от различните сектори с фокус потребителите на услуги, уязвимите общности и групи.

Специални благодарности на екипа на НАСО за поканата за това интервю, която приемам като признание на нашата работа като екип от експерти, директори и специалисти в социалната сфера. Благодаря, че ни подкрепяте, че ни информирате, че ни събирате.