21.04. 22 г.

„В рамките на европейското финансиране държавата планира да инвестира над 1 млрд. лв. чрез Министерството на труда и социалната политика (МТСП) основно в услуги за ранно детско развитие и интегрирани социални и здравни услуги. Те са много важни за хората, които са извън трудоспособна възраст и живеят в по-малки и отдалечени места“,  съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на откриването на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в Мездра.

Двете социални услуги са създадени по проект на общината, финансиран с над 1,7 млн. лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на МТСП. Чрез тях ще се подкрепи процеса на деинституционализация на грижите за деца и ще се осигури възможност за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността.

Кръстев посочи, че още през 2022 г. Министерството на труда и социалната политика планираме инвестиции от над 750 млн. лв. за реформиране на услугите за възрастни хора. „Надявам се, че община Мездра ще е от първите, която ще се включи в изграждането на нови центрове от семеен тип и ще планира инвестиции за ремонт и облагородяване на съществуващи институции“, посочи той.
Иван Кръстев добави, че за последния програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) в Мездра са инвестирани около 3 150 000 лв. Над 80 жители на общината получават подкрепа по проекта за патронажна грижа, който осигурява 20 работни места.

„Мездра е социално отговорна община, която се грижи не само за своите граждани, но и за хора от други части на страната. Тепърва партньорството ни ще се развива за осигуряване на повече грижа, както за децата, така и за пълнолетните хора с увреждания и за всички, които имат нужда от подкрепа“, каза заместник-министър Кръстев.

Основната дейност на Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства в Мездра е насочена към предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, както и превенция на насилието и отпадането от училище. В него работят 20 служители, сред които социални работници, психолози, педагози, арт терапевт, логопед, социален сътрудник, медицинска сестра и др. Предвидени са 4 места за спешен прием на деца и родители в случай на кризисна ситуация.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства е с капацитет 30 места. Новата социална услуга предоставя целодневна и почасова грижа за деца с увреждания до 18 г. Центърът разполага с 12 служители. Услугите, които предлагат са рехабилитация и физиотерапия, психотерапия, логопедични занимания, арт и сензорна терапия.

Източник: Пресцентър на МТСП