ДАЗД публикува доклада за дейността си през 2013 г.

Докладът за дейността на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ през 2013 г. обхваща и обобщава изпълнението на целите и политиките, залегнали като основни принципи в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето.

Докладът отразява дейността на ДАЗД по изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.,Националната програма за закрила на детето, Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010-2013 година, Националния план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 г., както и по изготвянето и структурирането на Консолидирания доклад, който обхваща трети, четвърти и пети периодични доклади на Република България пред Комитета на ООН по правата на детето, Третия мониторингов доклад за напредъка на процеса на деинституционализация, усилията и мерките, които бяха предприети за гарантиране правата на децата бежанци. Отразена е работата на Националния съвет за закрила на детето и на Съвета на децата.

Акцент в документа е изпълнението на дейностите, заложени в Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Особено внимание е обърнато на процеса на закриването на специализираните институции за деца, останали без родителска грижа и разкриването на нови услуги, в които тези деца да живеят. Основни алтернативи на настаняването, успоредно със социалните услуги в общността, са реинтеграцията в семейството, осиновяването, настаняването в семейство на роднини и близки или в приемно семейство.

Данните на ДАЗД показват, че в края на юни 2013 г.в страната има 112 специализирани институции за деца – 30 ДМСГД, 57 ДДЛРГ, 23 ДДУ и 1 ДДФУ. Броят на отглежданите в тях момичета и момчета е 3 592, като за половин година е намалял с 261 или близо 14% спрямо 31 декември 2012 г. През 2013 г. са закрити 12 дома за деца, лишени от родителска грижа.

Към 31 декември 2013 г. броят на децата над 3-годишна възраст и младежите с увреждания, настанени в 24 дома за деца с увреждания (ДДУИ) и 30 дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), които е планирано да бъдат изведени от специализираните институции е 1505. 23 деца и младежи с увреждания са настанени в две нови услуги – Център за настаняване от семен тип (ЦНСТ) в община Карнобат. Други 226 деца са изведени от домовете за деца с увреждания, от тях 83 са осиновени, 21 са реинтегрирани, 12 са настанени в приемни семейства, в други домове са преместени – 86 деца, настанени в други ЦНСТ са 12 деца; в други ЗЖ – 6 деца, в преходни жилища са 6 деца.

През 2013 г. са издадени и подновени 90лиценза за 119 броя социални услуги, чиято цел е да се осигури възможност за подкрепа на децата от институциите и на тези в общността. Най-голям е броят на лицензираните центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца – 24.

ДАЗД е работила по 132 случая за връщане на непридружени българчета и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина през 2013 г. 60 от тях са станали жертва на трудова или сексуална експлоатация. Държавите на крайна дестинация, където са били експлоатирани децата са: Австрия – 5, Англия-4, Белгия- 2, Германия 2, Гърция 23, Испания 6, Италия 6, Кипър 1 Словакия 1, Полша 1, Чехия 1, Франция 1 и Швеция 4. ДАЗД беше сезирана и за 1 случай на вътрешен трафик.

През 2013 г. от председателя на ДАЗД е предложено на министъра на вътрешните работи за 112 деца да бъде наложена забрана за напускане на територията на страната, изземване на задграничен паспорт и забрана за изваждането на нов до регламентирания двегодишен срок.

75 деца са станали жертва на миграционните процеси, предизвикани от икономическата криза. Тези деца не ходят на училище, живеят в мизерни условия, не се задоволяват техните ежедневни потребности, нито пък се гарантира тяхната сигурност и развитие. Техните родители напускат България без сигурна работа, доходи и нормални условия на живот. Държавите в които са установени децата е техните родители са: Франция 49, Австрия 3, Англия 6, Германия 3, Гърция 1, Испания 2, Италия 2, Полша 3, Холандия 2, Чехия 1, Швейцария 1 и Швеция.

През 2013 г. 95 деца бяха репатрирани в България от следните държави: Гърция -22, Австрия -3, Англия- 4, Белгия- 2 Германия- 3, Дания- 3 Испания- 4, Италия -2, Кипър- 1, Полша- 4, Франция -43, Чехия -2 и Швеция -2 деца. От тях 2 деца са репатрирани за системни кражби, 23 за активна просия, 3 деца за сексуална експлоатация, и всички останали да жертви на засилената миграция и лошата грижа от страна на техните родители в страната по крайна дестинация.

ДАЗД активно работи за гарантиране на правата на децата бежанци. През миналата година са наблюдавани и координирани 204 случая на непридружени малолетни и непълнолетни деца.

В изпълнение на ангажимента си да следи за спазване правата на детето, както и да осъществява наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата им, през 2103 г. от експертите на ДАЗД са извършени 338 проверки, 229 от които по сигнали на граждани, юридически лица и по самосезиране, 89 планови и 20 повторни за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания.

Резултатите от извършените проверки сочат, че обществото и част от институциите все още не разпознават органите за закрила на детето и техните функции. В образователните институции не се познават и не прилагат нормативните документи в областта на закрила на детето, както и принципите на Етичния кодекс за работа с деца. Не се разпознават добре рисковите фактори и влиянието, което могат да окажат на детето, както и възможните последствия. Не се познава механизмът за взаимодействие в случаите на насилие и деца в риск от насилие, не се разпознават формите на насилие между и над децата, не се предприемат адекватни мерки.

Над 100 000 са приетите позвънявания на денонощната Националната телефонна линия за деца на ДАЗД 116 111 през миналата година. 410 от тях са съдържали информация за деца в риск и са подадени като сигнали на МВР и отделите за закрила на детето.

Като единственспециализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика за закрила на детето в Република България, през 2013 г. ДАЗД работи целенасочено за прилагането на принципите и разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето във всички секторни политики.

Доклада може да видите тук.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории