ДАЗД стартира изпълнението на проект по ОП „Административен капацитет”

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ стартира изпълнението на проект „Изграждане на модерна, многофункционална и висококвалифицирана администрация на ДАЗД за осъществяване на ръководните, координационните и контролните й функции в областта на закрилата и правата на децата на национално и международно ниво”. Проектът се осъществява по приоритетна ос 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” и е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е надграждане на професионалната компетентност на служителите за ефективно прилагане на отговорностите на Държавната агенция за закрила на детето като единствен специализиран орган на Министерския съвет за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

В следващите 9 месеца експертите от ДАЗД ще преминат обучения, свързани с повишаване на компетентността им в българското и европейско законодателство, касаещо правата на децата, и ще разширят професионалната си компетентност в областта на разработването, прилагането и контрола на политиките за деца. Предвидено е и обучение за повишаване на езиковите компетентности на служителите за ефективна комуникация с европейските и международните институции и партньори в областта на детските политики.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории