ДАЗД предлага промени при работата с конфликтни деца

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева представи на кръгла маса, проведена на 20 февруари, резултатите от извършената планова проверка в 7 специални училища за деца с девиантно поведение – 4 възпитателни училища-интернати и 3 социално-педагогически интернати. Тя бе разпоредена от Върховна административна прокуратура във връзка с извършени от ДАЗД през 2013 г. проверки по сигнал в тези места, при които бяха установени множество нарушения.

Резултатите показаха, че системата в този си вид е изчерпала възможностите си, защото децата в конфликт със закона имат проблеми, които не се разпознават, заяви г-жа Жечева. По този начин не може да се осъществи и закрилата, от която те се нуждаят, допълни тя. А прилаганото като „възпитателна мярка” настаняване на деца в социално-педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища-интернати (ВУИ) по своята същност носи характеристиките на наказателна процедура.

На практика децата вместо помощ по Закона за закрила на детето, получават санкционираща мярка по ЗБППМН и се настаняват в специални училища, с цел отглеждане и възпитание, което е в нарушение на техните права.
Настанените в СПИ и ВУИ са преобладаващо статусни нарушения – бягство от дома, от училище, скитничество, просия, проституция. Проверката установи, че почти всички деца са извършили противообществени прояви, тъй като са били лишени от родителска грижа и контрол, както и не са имали подходящи условия за живот. Не е била оказана нужната помощ и подкрепа на семействата, за да се предотвратят негативните последици за децата.

Голяма част от децата преди да попаднат в тези специализирани училища са били обект на системата за закрила на детето – настанени в институции или резидентни услуги или са ползвали социални услуги в общността.

На този етап у нас липсват подходящи услуги за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение. Липсва и специализиран съд или друга подходяща система за осъществяване на правосъдие по отношение на деца със специфични нужди, която да има по-скоро възпитателни, отколкото наказателни цели.

Проверката постави отново на дневен ред въпроса за необходимостта от:

 • реформиране на този вид училища;
 • изграждане на специализиран съд или друга система за осъществяване на правосъдие за деца със сецифични, по-скоро възпитателни цели;
 • въвеждане на нови специализирани услуги за превенция на деца в риск от злоупотреба и поведение в конфликт със закона;
 • механизъм за работа със семействата на такива деца;
 • подобряване на качеството на грижите, на индивидуалната и груповата корекционно-възпитателна работа с настанените в СПИ и ВУИ деца.

Подготвените от ДАЗД конкретни предложения за нормативни промени бяха представени и обсъдени на среща с ангажираните с процеса институции – директори на ВУИ и СПИ, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Върховна касационна и Върховна административна прокуратури, Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Общо 261 деца на възраст от 11 до 18 години и 4 младежи са настанени в седемте обекта за деца с девиантно поведение – 4 възпитателни училища-интернати и 3 социално-педагогически интернати – СПИ „Христо Ботев” с. Драгоданово, обл. Сливен, и СПИ гр. Стралджа;СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци, обл. Силистра и ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Завет; Средно професионално възпитателно училище-интернат (СПВУИ) „Христо Ботев”, с. Подем, обл. Плевен; ВУИ „Ангел Узунов”– гр. Ракитово;ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Керека, обл. Габрово. От тях 200 момчета и 65 момичета. Децата са с преобладаващо статусни нарушения. 139 са санкционирани за бягство от дома или от училище, 45 – за просия и скитничество, 16 – за проституция, 15 – за употреба на алкохол.

Проверката на ДАЗД показа, че за преобладаващата част от децата правораздавателният орган не е определил продължителността на санкцията, което е предпоставка за престой в институцията от 3 и повече години, въпреки че законово е регламентирана възможност за предсрочно освобождаване на ненавършилия пълнолетие. Установено беше, че в специалните училища не се извършва периодичен контрол на всички обстоятелства относно настаняването, съгласно чл. 25 от КПД на ООН, както и че прегледът на настаняването не се извършва от независими лица, като гаранция срещу злоупотреба.

Не е констатирана практика педагогическият съвет да прави предложение до МКБППМН за прекратяване на престой на ученик поради показани положителни резултати от корекционно-възпитателната работа с него. В някои от специалните училища не се прави дори доклад за оценка на поведението на ученика в края на учебната година, както е предвидено в Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати.

Въпреки въведените правила и програми за корекционно-възпитателна работа в голяма част от интернатите не се установи провеждането на целенасочена работа с учениците, както и отчитане на постигнати резултати. През учебната 2012 – 2013 година за добро поведение и в резултат от корекционно-възпитателна работа са предсрочно освободени едва 4 деца от общо 265 настанени в СПИ и ВУИ.

За да има реален ефект и корекция на поведението на всяко дете с противообществена проява трябва да се подходи индивидуално и да бъде обгрижвано от необходимия персонал (педагог, психолог, медицинско лице, арт терапевт и др.). Ежедневието на децата следва да е запълнено с подходящи дейности, на учениците да са осигури спокойна среда, при възможност достъп до природата, подходяща трудова дейност, приятни занимания и целенасочена социална и психологическа работа.

ДАЗД идентифицира проблеми във взаимодействието на училищата с инспекторите „Детска педагогическа стая”, МКБППМН, прокуратурата и Дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/. В много случаи не се търси съдействие от ОЗД, при необходимост от закрила на дете – когато е жертва на насилие, при суициден риск, при здравословен проблем, при налагане на наказание по Правилника за прилагане на закона за народната просвета, за издаване на лични документи и др. В повечето случаи не се уведомяват родителите или законните им представители.

Установено беше, че след настаняване на дете в интерната ДСП, доставчик на социална услуга или друг орган не работи с родителите или близките за повишаване на родителския им капацитет, с цел подпомагане на реинтеграцията в семейството. Така след излизане от СПИ или ВУИ детето отново е без необходимите грижи и контрол.

Един от сериозните проблеми на момчетата и момичетата в тези училища, е, че не разполагат с лични финансови средства (джобни). Изключение правят тези от тях, които получават такива от родители и близки. Това се явява предпоставка за нови противообществени прояви и престъпления.

При възпитанието на учениците не се зачитат техните права, използват се методи, уронващи тяхното достойнство, и не се подкрепят за придобиване на умения и знания, необходими за успешното им реинтегриране в обществото, установиха инспекторите на ДАЗД..

В интернатите не се спазват утвърдени правила и процедури – за превенция на насилието, за противодействие на училищния тормоз, за подаване и разглеждане на жалби и оплаквания, за налагане на наказания на учениците, за пропускателния режим.

Младежите от ВУИ и СПИ споделят с проверяващите, че насилието между тях най-често се изразява в обиди, кражби и рядко се стига до физическа саморазправа.

Проверката показа, че няма чувствителност у персонала към формите на насилие, както и към упражняването му върху и между децата.

За голяма част от децата, които са станали жертва на насилие по време на престоя в интернатите, не е била оказана необходимата помощ и подкрепа за възстановяване и социална реинтеграция, а персоналът не е могъл да задоволи емоционалните потребности на децата, както и да координира действията си със системата за закрила на детето.

При извършените проверки в училищата са установени служители, които нямат педагогическа или друга хуманитарна квалификация, както и такива, за които липсва свидетелство за съдимост. Независимо, че в нормативната уредба няма изрично изискване за проверка дали работещите в СПИ и ВУИ са били обект на досъдебно производство, каквото има за персонала на специализираните институции, отсъствието на посоченото проучване не дава гаранции за закрила на настанените деца и предотвратяване на злоупотреби и посегателства.

Инспекторите на ДАЗД констатираха също, че в интернатите няма работещ механизъм за отстраняване на член на персонала, за който има сигнал за упражнено насилие над деца, както и не се предприемат адекватни действия от страна на ДСП за защита на децата от тези заведения при постъпил сигнал за психически или физически тормоз.

Относно учебния процес проверката установи, че успеваемостта на учениците във всички СПИ и ВУИ е ниска. Средният успех е между среден 3 и добър 4. Предлаганото професионално образование – дървообработване, металообработване, шивачество, озеленяване, хотелиерство и ресторантьорство, не е достатъчно задълбочено и на практика момчетата и момичетата не получават необходимите практически умения за професията, по която се обучават.

Въз основа на резултатите от извършените проверки в 7-те специални училища за установени нарушения на директорите са издадени задължителни предписания. На директора на едно от училищата е отправена препоръка да потърси дисциплинарна отговорност от служителите на интерната, които са упражнили насилие над ученици.

За резултатите от проверките са информирани дирекциите „Социално подпомагане”, районни прокуратури, областни дирекции на МВР, регионални здравни инспекция, Агенцията за държавна финансова инспекция, с молба предприемане на действия съобразно с правомощията им.

Във връзка с всички констатирани пропуски и нарушения ДАЗД прави следните предложения за нормативни промени и за смяна на модела на работа с деца в конфликт със закона:

 • Провеждане на институционална реформа – отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и допълване на дефиницията на „дете в риск” с изрична разпоредба в Закона за закрила на детето, която включва деца с девиантното и делинквентно поведение.
 • Създаване и развитие на услуги по превенция и ранна интервенция на девиантното и делинквентното поведение.
 • Въвеждане на алтернативни форми и институции за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение и превенция на противообществените прояви.
 • Престоят на малолетните и непълнолетните в специални завадения да бъде сведен до минимум (срок до 6 месеца), през който се провежда корекционна работа и психологическата подкрепа с тях, а не учебната дейност.
 • Интензивна работа с родителите на детето, настанено в специално заведение, за повишаване на родителския им капацитет и създаване на подходящи материално-битови условия за реинтеграция в семейството и/или проучване за осигуряване на алтернативно настаняване в семейство на близки и роднини, приемно семейство, резидентна услуга.
 • Осигуряване на възможност за обучение на децата в индивидуална форма и възможност за придобиване на професионална квалификация, след престой в специални завадения за деца сдевиантното и делинквентно поведение.
 • Правораздавателнитефункции спрямо ненавършили пълнолетие правонарушители да бъдат възложени на специализирани съдебни състави.
 • Правораздаване за деца да се извършва по състави на Наказателния кодекс. Деца да не се наказват със съдебна санкция за статусни нарушения.
 • На деца под 14 години (възрастта за наказателна отговорност) да не бъдат налагани наказателни мерки, а само социални и защитни. Настаняване в институции (тоест лишаване от свобода), с цел наказване, да се прилага само спрямо деца над 14 години, при това в крайни случаи.
 • Настаняване в институции на деца под 14 години да е възможно само със социална или защитна цел.
 • Разработване на стандарти за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение.
 • Разработване на програми за обучение на различни специалисти, работещи с деца девиантно и делинквентно поведение, които задължително да се преминават преди започване на работа.
 • Създаване на условия за придобиване на необходима професионална квалификация за работещи с деца с девиантно и делинквентно поведение.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории