Промяна на модела на работа с деца в конфликт със закона

На редовното си 28-мо заседание на 18 март 2014г. Националният съвет за закрила на детето изслуша анализ на резултатите от извършените от ДАЗД проверки в социално – педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати и обсъди направените от ДАЗД предложения за промяна на модела на работа с деца в конфликт със закона. НСЗД прие и подкрепи изводите и предложените мерки, с които се гарантират правата на децата.

Членовете на Националния съвет за закрила на детето приеха решение, с което се ангажират да съдействат в рамките на своите компетентности за реализацията на заложените дейности и мерки в Пътната карта за изпълнение на концепцията за държавната политика в областта на детското правосъдие и за създаване и реализация на устойчив модел за реформа в системата за правосъдието за деца.

Общите усилия на всички органи по закрила ще доведат до гарантиране спазването на права и законовите интереси на децата, извършили престъпления, защото от предишната проверка на СПИ и ВУИ, проведена през 2009 г., не се забелязва развитие на системата, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Представеният анализ на резултатите от проверката на ДАЗД показва, че системата в този си вид е изчерпала възможностите си, децата вместо помощ по Закона за закрила на детето, получават санкционираща мярка по ЗБППМН и се настаняват в специални училища, с цел отглеждане и възпитание, което е в нарушение на техните права.

Настанените в СПИ и ВУИ 265 момичета и момчета са с преобладаващо статусни нарушения – бягство от дома, от училище, скитничество, просия, проституция. Проверката на ДАЗД установи, че почти всички деца са извършили противообществени прояви, тъй като са били лишени от родителска грижа и контрол или не са имали подходящи условия за живот. На този етап у нас липсват подходящи услуги за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение. Липсва и специализиран съд или друга подходяща система за осъществяване на правосъдие по отношение на деца със специфични нужди, която да има по-скоро възпитателни, отколкото наказателни цели.

ДАЗД идентифицира проблеми във взаимодействието на училищата с инспекторите „Детска педагогическа стая”, МКБППМН, прокуратурата и Дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/. В много случаи не се търси съдействие от ОЗД, при необходимост от закрила на дете – когато е жертва на насилие, при суициден риск, при здравословен проблем, при налагане на наказание по Правилника за прилагане на закона за народната просвета, за издаване на лични документи и др. В повечето случаи не се уведомяват родителите или законните им представители. При възпитанието на учениците не се зачитат техните права, използват се методи, уронващи тяхното достойнство, и не се подкрепят за придобиване на умения и знания, необходими за успешното им реинтегриране в обществото, установиха инспекторите на ДАЗД. В интернатите не се спазват утвърдени правила и процедури – за превенция на насилието, за противодействие на училищния тормоз, за подаване и разглеждане на жалби и оплаквания, за налагане на наказания на учениците, за пропускателния режим.

Предложенията на ДАЗД за нормативни промени и за смяна на модела на работа с деца в конфликт със закона са:

 • Провеждане на институционална реформа – отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и допълване на дефиницията на „дете в риск” с изрична разпоредба в Закона за закрила на детето, която включва деца с девиантното и делинквентно поведение.
 • Създаване и развитие на услуги по превенция и ранна интервенция на девиантното и делинквентното поведение.
 • Въвеждане на алтернативни форми и институции за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение и превенция на противообществените прояви.
 • Престоят на малолетните и непълнолетните в специални завадения да бъде сведен до минимум (срок до 6 месеца), през който се провежда корекционна работа и психологическата подкрепа с тях, а не учебната дейност.
 • Интензивна работа с родителите на детето, настанено в специално заведение, за повишаване на родителския им капацитет и създаване на подходящи материално-битови условия за реинтеграция в семейството и/или проучване за осигуряване на алтернативно настаняване в семейство на близки и роднини, приемно семейство, резидентна услуга.
 • Осигуряване на възможност за обучение на децата в индивидуална форма и възможност за придобиване на професионална квалификация, след престой в специални завадения за деца с девиантното и делинквентно поведение.
 • Правораздавателните функции спрямо ненавършили пълнолетие правонарушители да бъдат възложени на специализирани съдебни състави.
 • На деца под 14 години (възрастта за наказателна отговорност) да не бъдат налагани наказателни мерки, а само социални и защитни. Настаняване в институции (тоест лишаване от свобода), с цел наказване, да се прилага само спрямо деца над 14 години, при това в крайни случаи.
 • Настаняване в институции на деца под 14 години да е възможно само със социална или защитна цел.
 • Разработване на стандарти за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение.
 • Разработване на програми за обучение на различни специалисти, работещи с деца девиантно и делинквентно поведение, които задължително да се преминават преди започване на работа.

Създаване на условия за придобиване на необходима професионална квалификация за работещи с деца с девиантно и делинквентно поведение.
На 28-то редовно заседание на НСЗД присъсваха заместник-министърът на образованието и науката г-жа Мукаддес Налбант, заместник-министърът на външните работи Ангел Величков и експерти от министерствата на труда и социалната политика, на вътрешните и на външните работи, на правосъдието, на здравеопазването, на финансите, на култура, представители на парламентарни комисии, НСОРБ, НОИ, НСИ, АСП, ЦКБППМН и на неправителствени организации.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории