17.06.21 г.
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е призната като пълноправен член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI). Организацията е утвърдена от международни органи като Комитета по правата на детето на ООН и други регионални организации като единствената в света, която се ангажира да развива капацитета на телефонните линии за деца в световен мащаб.

Процедурата по кандидатстване за членство на ДАЗД в Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца започна през 2020 г. по инициатива на председателя на агенцията д-р Елеонора Лилова. Целта е да се използват различните възможности, които организацията предлага и да се надгради още повече управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111.

С подписването на споразумението Националната телефонна линия за деца в България заема своето място и в Общото събрание на линиите за помощ на деца, което се провежда два пъти годишно. В него членуват 173 национални детски линии. Ежегодно Глобалната мрежа разпространява сред своите членове и инструменти за оценка на качеството, чрез които се открояват области, в които има необходимост от обучения за обслужването на горещите телефонни линии за деца.

Всеки гражданин, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефонната линия безплатно, по всяко време на денонощието. Линията е възможност за подкрепа, както за децата, така и за хората, които се грижат за деца. Чрез нея те могат да получат информация и психологическа помощ от специалист.

Източник: ДАЗД