ДАЗД започва мониторинг на новите резидентни услуги

Държавната агенция за закрила на детето ще извърши мониторинг на грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип. В периода от 28 юли до 6 август ще бъдат мониторирани 10 ЦНСТ в гр. Перник, гр. Ямбол, гр. Силистра, гр. Червен бряг, гр. Пловдив и гр. Русе.

Целта е да се проследи спазването на правата на децата и младежите в процеса на извеждането им от специализираните институции, да бъдат подкрепени местните власти и екипите на новите услуги за справяне с трудностите и предизвикателствата при предоставянето и развиването на социалните услуги, както и за развитието на собствен механизъм за усъвършенстване на качеството на услугите.

Сред задачите, които си поставя ДАЗД с настоящия мониторинг, са идентифициране, анализ и оценка на добрите практики, както и на трудностите, които срещат екипите на ЦНСТ в грижата за децата и младежите. Ще бъдат изследвани резултатите от дейностите, свързани с подготовката и подкрепата на екипите от ЦНСТ за работа с деца и младежи със специфични потребности и с повишаване мотивацията на родителите за осъществяване на контакти, както и за реинтеграция.

Ще бъде направена моментна снимка на положението на настанените в новите услуги деца, която ще подпомогне планирането на конкретни дейности във връзка с реализирането на заложените цели в Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.

Мониторингът на качеството на живот и грижа за децата, настанени в резидентен тип услуги /ЦНСТ/ след закриването на специализираните институции е заложен в Оперативния план на ДАЗД – 2014 г., в стратегическа цел „Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата”, в оперативна цел „Мониторинг на процеса на реформа и замяна на модела на институционална грижа”.

Новите услуги са изградени със средства от европейските фондове в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Функционирането на Центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища за деца и младежи с увреждания се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси”, Операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Компонент 1 от тази операция се изпълнява от ДАЗД в партньорство с министерствата на труда и социалната политика и здравеопазването чрез проект „Детство за всички”, по който бяха извършени оценки на състоянието на настанените в институции деца с увреждания, грижата, от която се нуждае всяко от тях, връзките им с родители или значими възрастни, възможностите за реинтеграция. Проектът финансира и подготовката на персонала и на децата за настаняване в новите услуги. Компонент 2 от Операцията се изпълнява от 80 общини в партньорство с АСП и осигурява финансиране на новите услуги, целта му е да осигури устойчив модел на деинституционализация на деца с увреждания.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории