Стратегически план на ДАЗД за 2013-2016 г.

Бе утвърден Стратегически план за периода 2014 – 2016 г. на Държавната агенция за закрила на детето. Документът определя основните приоритети и цели на ДАЗД през следващия тригодишен период, както и мерките, които ще бъдат предприети за изпълнението им.

Основните приоритети, по които ще работи ДАЗД през следващите три години, са седем:

  • Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;
  • Осигуряване на равен достъп до качествено образование и предучилищна подготовка на всички деца
  • Подобряване здравето на децата;
  • Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация;
  • Насърчаване участието на децата;
  • Координация и взаимодействие между органите по закрила;
  • Усъвършенстване на политиките по управление на човешките ресурси, качествено административно обслужване и програмно бюджетиране, ориентирано към резултати.

 

Оперативният план за изпълнение на стратегията за 2014 г. също е утвърден. Сред заложените в него дейности са извършване на планова проверка в 147 отдели за закрила на детето към дирекциите «Социално подпомагане», чиято цел е наблюдение и контрол върху управлението на случаи на настаняване на деца извън семейството, за да се уеднакви съществуващата разнородна практика при работата им. Ще бъде осъществен мониторинг на качеството на грижата за деца в 30 центъра за настаняване от семеен тип, открити в процеса на деинституционализация. Ще бъдат направени и предложения за промени в нормативната уредба относно мерките за отговорно родителство, както и за работа и оказване на подкрепа на деца, чиито родители са емигранти.

Планът за 2014 г. предвижда и извършването на 10 наблюдения в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците. Целта е да се гарантира спазването на правата и да се подобри положението на децата бежанци, търсещи или получили закрила в България.

Сред целите на ДАЗД за тази година е повишаване на информираността на обществото относно правата на децата и защитата им от всички форми на насилие, както и осигуряването на безопасност вкъщи, в училище и на улицата.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории