В Горна Оряховица се проведе форум, посветен на социалното предприемачество. Събитието е част от проект “Спомагателни дейности в община Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Сред целите на форума бяха популяризиране и насочване на общественото внимание към на социалното предприемачество и социалната икономика. В рамките на програмата беше направена презентация за социалното предприемачество, бяха представени местни и международни добри практики на социални предприятия. Участниците имаха възможност да обменят информация и опит и да участват в дискусия по темата, вкл. и да споделят своите позиции по политиките, касаещи социалните предприятия. Бяха представени инструменти, с които да се реализират идеи и анализират възможностите и ефектите от социалното предприемачество, в т. ч. и възможностите за финансиране на подобни инициативи в България.

Източник: Община Горна Оряховица, 10.07.2019