С одобрените на 5 август 2015 г. от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се регламентира настаняването на деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. Тези промени са свързани с приетото от Правителството Постановление за закриване на осем Домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години в Проект „Посока: Семейство“, изпълняван от Министерството на здравеопазването и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. на Министерството на труда и социалната политика.

В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се регламентират условията, при които деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи може да бъдат настанявани в близка до семейната среда, както и условията, на които следва да отговарят центровете, в които ще се полага и постоянна медицинска грижа. Предвижда се осигуряване на 24-часова непрекъсната грижа от медицинска сестра и гарантирана 24-часова възможност за консултация с лекар, назначен в Центъра или осигурен от лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването.

Новата нормативна уредба цели да гарантира, че децата с потребност от постоянни медицински грижи ще получат необходимата подкрепа в общността, след закриването на домовете за медико-социални грижи за деца, в които са били настанени до сега.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории