Първо заседание на Междуведомствена експертна работна група по деинституционализация

Изпълнението наПлана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, реализираните и предстоящите дейности, както и основните предизвикателства пред процеса обсъди на първото си заседание Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация под председателството на зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателя на ДАЗД Ева Жечева. В работната група членуват представители на ангажираните с процеса държавни организации, ръководители на проекти, на управляващия и договарящия орган и пет неправителствени организации.

Експертната работна група ще търси решения, които да гарантират успешното продължаване и ускоряване на процеса. Целта е с общи усилия и споделена отговорност да предотвратим и преодолеем забавянето, заяви г-н Лазаров при откриването на заседанието. Деинституционализацията е каузата на България, тя няма аналог в българската социална политика. Партньорството между институциите, неправителствените организации и обществото е гаранция за преодоляване на трудностите, с които е свързан процесът, за да изведем децата от специализираните институции по начин, който не застрашава живота и здравето им, заяви г-жа Жечева. Тя представи изпълнените и предстоящите дейности и идентифицира някои от проблемите, съпътстващи изпълнението на проект „Детство за всички”, както и предприетите и планирани мерки за преодоляването им.

Възобновена е работата на Националното звено по деинституционализация, което ще разработи и утвърди план за разширяване на целевата група с деца от ДДЛРГ и ще търси общи и междуинституционални решения на възникнали проблеми и въпроси, поставени от общини и специализирани институции, съобщи г-жа Жечева.

Напредъкът по проектите „Посока семейство”, „И аз имам семейство” „Подкрепа”, „Укрепване на капацитета на АСП” и „Регионално планиране” също бе акцент по време на заседанието. Забелязва се тенденция към намаляване на настаняването на деца в институции, развитие на приемната грижа и на различните съпътстващи услуги.

До края на месец май работна група ще разработи и предложи единен финансов стандарт за приемна грижа, като целта е тази услуга да стане делегирана държавна дейност от 2015 г., а независим международен консултант ще направи преглед на изпълнението и предложение за актуализацията на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, стана ясно на заседанието.

Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация ще заседава всеки месец. Задачите й са оценка и анализ на законодателната и регулаторна рамка, свързана с процеса на деинституционализация на грижата за деца; ежемесечно наблюдение на изпълнението на дейностите по проектите, включени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”; подпомагане на държавните институции и други ангажирани участници в процеса; Разработване на предложения до Междуведомствената работна група за разрешаване на идентифицирани проблеми в процеса на деинституционализация; разработване на ежегодните мониторингови доклади за изпълнение на Плана за действие.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории