Национална среща на регионалните екипи по деинституционализация

На 30 и 31 януари 2014 г. в гр. Велико Търново се проведе Национална работна среща на регионалните екипи по деинституционализация на грижата за деца, организирана по инициатива на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Работната среща се организира в рамките на проект „Подкрепа”, изпълняван от ДАЗД и финансиран по ОП „Техническа помощ”. На срещата бе обсъден постигнатият напредък в реализацията на проектите от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, последната фаза на процеса за деинституционализация на грижата за деца и извеждането им от специализираните институции, възникващите в процеса проблеми и възможните решения.

Над 1 500 са децата с увреждания, които е планирано да бъдат изведени от специализираните институции за социални грижи в цялата страна в изпълнение на Националната стратегия, стана ясно по време на работната среща. Процесът на деинституционализация у нас навлиза в решителната си фаза – започна извеждането на децата с увреждания от институциите. „Това изисква висока отговорност от страна на цялото общество, за да протече процесът възможно най-добре за най-уязвимите участници в него – децата“, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя припомни, че през 2013 г. бе възобновена работата на Междуведомствената работна група по деинституционализация на високо политическо ниво, което гарантира добрата координация между всички държавни и общински институции, ангажирани в реализацията на процеса.

Г-жа Жечева направи преглед на напредъка в изпълнението на проект „Детство за всички”, чийто ръководител е. Проектът е насочен към най-уязвимата група деца – децата с увреждания. Те ще бъдат насочени към 149 центъра за настаняване от семеен тип, 36 защитени жилища, 1 дневен център за деца с увреждания и 8 центъра за социална рехабилитация и интеграция, които се изграждат по проект „Детство за всички“ в 81 общини в страната.

През миналата година са завършени и оборудвани сградите и бяха подписани договорите за финансиране на новите услуги – Център за настаняване от семеен тип – в 14 общини – Карнобат, Айтос, Ямбол, Созопол, Севлиево, Бургас, Луковит, Харманли, Търговище, Габрово, Димитровград, Горна Оряховица и Червен бряг и едно защитено жилище в община Долни Дъбник. В 9 от тях вече е назначен персонал, в останалите 5 е в ход процедура за назначаване на персонал. Обученията на персонала, планирани по проект „Детство за всички”, за тези общини приключиха. Предстоят обучения от фондация „Лумос“, които стартират на 8 февруари.

От края на м. август 2013 г. в двата центъра за настаняване от семеен тип в гр. Карнобат живеят 22 деца. В средата на януари 2014 г. започна да функционира услугата в Горна Оряховица, а до дни се очаква да бъдат настанени деца в центровете в Созопол, Айтос и Червен бряг.

В 19 общини са подписани договорите за финансиране на услугата, като дейностите стартират след 1 февруари. В една от тях – Силистра, вече е назначен персонал и е планирано грижите за децата да стартират на 1 март. Други 15 общини са подали проектни предложения за финансиране на услугата, предстои сключване на договор. 33 общини предстои да подадат проектните си предложения, планирано е договорите за финансиране на услугата ЦНСТ с тях да бъдат подписани до август т.г.

Госпожа Жечева посочи основните предизвикателства в процеса на деинституционализация: разширяване на целевата група по проект „Детство за всички“; координация между всички участници; гарантиране на здравните и образователните потребности на децата; системни и целенасочени действия по ограничаване на входа на институциите чрез подкрепа и услуги за семействата; развиване на модела на резидентните услуги в услуги в общността; разработване и въвеждане на финансов механизъм, който да гарантира пренасочване на средствата от закриващите се институции към новите услуги.

Общ поглед към процеса на деинституционализация, проблемите и възможните решения представи Десислава Енчева от УНИЦЕФ. Напредъкът по проектите и предизвикателствата пред тях презентираха и ръководителите на останалите пет проекта от Плана за действие – „Посока: семейство“, „И аз имам семейство“, „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа“. Те са финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие”, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълняват се от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), от Агенцията за социално подпомагане и от Министерството на здравеопазването. 

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории